Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Kaasschaaf of kaasrasp: relevant of realistisch ? « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Kaasschaaf of kaasrasp: relevant of realistisch ?

Is het nog aangenaam om raadslid in de gemeente Kaag en Braassem te zijn? Het ligt er aan op welk tijdstip je hen dat vraagt. Als raadslid kun je nooit iedere inwoner tevreden stellen en in november 2011 wordt dat alleen maar lastiger. Dan moet de raad een beslisssing nemen over de bezuinigin-gen voor de jaren 2012/2015. Onder de wat eufemistischer klinkende naam “kerntakendiscussie” zijn vorige week de ambtelijke plannen hiervoor be-kend gemaakt. (zie de site van de gemeente). Om het de raadsleden nog wat onaangenamer te maken wordt er voorgesteld de raadsvergoeding met 20% te korten. Nu is het al zo dat je voor je gezondheid en tegen bijna evenredige vergoeding beter een krantenwijk (frisse lucht en beweging) kunt nemen dan in vergaderingen al die vaak gebakken lucht te moeten aan-horen.

Eindelijk is het zover dat de al in het najaar van 2008 bij de fusiebesprekingen geuite wens voor een kerntakendiscussie in vervulling kan gaan. Dit mede onder druk van de bezuinigingen op de rijksgelden waarmee steeds meer taken door de gemeenten moet worden uitgevoerd(Bestuursakkoord). In de lokale samenleving is zo hier en daar al de nodige onrust ontstaan vanwege het uitblijven over de duidelijkheid van de te verwachten kortingen op gemeentesubsidies (zwembad De Kleine Oase te Leimuiden  o.a.)

Het is nog niet zo lang geleden dat op het achterplat van het Witte Weekblad burgemeester van der Velde en gemeentesecretaris Sprey aankondigden dat de ambtelijke bezuinigingsdiscussie op punt van bevallen stond en dat bij deze operatie de kaasschaaf niet gehanteerd zou worden. Echte keuzes stonden de raad te wachten. Ik vreesde al dat de huisvuilinzameling afgeschaft zou worden(alles in het water gekieperd), de straatverlichting uitgeschakeld, de brandbestrijding geprivatiseerd, zoals in vroeger tijden. Uit welk gemeentelijk samenwerkingsverband(totale jaarlijkse bijdragen zo’n 9 miljoen euro(pag.79 programmabegroting 2011) zou Kaag en Braassem zich terugtrekken? Zouden daarmee, exclusief uittredingssommen, financiële klappers te maken zijn ?

Ik denk dat beide dames als gevolg van drukke arbeid te weinig tijd in de keuken doorbrengen en het verkeerde huishoudelijk apparaat hebben opgevoerd. Wellicht bedoelden ze de kaasrasp. Want hoewel:

“de gemeente ervoor gekozen heeft om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf(voor wie anders) uitgangspunten op te stellen”

kan ik me na lezing van de grote hoeveelheid bezuinigingsvoorstellen toch niet anders indenken dan dat men, hoewel het niet de bedoeling was, toch onbewust flink aan het schaven is geweest.

Uitgaande van het motto: Relevant en Realistisch is geen enkel taakveld gespaard en is er nagegaan of verandering, versobering, vereenvoudiging, besparing, afschaffing of hoe je de bezuiniging ook noemen wil, tot financiële opbrengsten kunnen leiden. De ambtelijk ingeschatte opbrengsten staan in zogenoemde ‘productsheets’. De afdeling Samenleving heeft er duidelijk meer werk van gemaakt en in een 65 pagina’s tellende notitie veel sociaal-maatschappelijke taken (voorlopig) buiten de bezuinigingen weten te houden onder het mom van: niet mogelijk, niet gewenst, vooralsnog niet mogelijk, na evaluatie, niet van toepassing, wordt onderzocht. Voedselbank, Vluch-telingenwerk, Schoolbegeleidingsdienst, Ambulant Jongerenwerk ontsnappen de bezuinigingsdans echter niet. Dat laatste geldt ook voor de cultuur- recreatie- en sportsector. Die worden in hoge mate het slachtoffer. Dat wordt nog een knokpartij op punten binnen de raad.

Stichting Cultureel Centrum Hoogmade, Stichting WIJ kunst en cultuur, muziekverenigingen, historische verenigingen etc, maar ook sportverenigingen, sportcomplex de Tweesprong, zwembad Oase, kindervakantiespelen, bibliotheek de Bloemlezer, jeugdactiviteiten, GIPS-, Ghana- en andere projecten, seniorenactiviteiten, wie niet eigenlijk, kunnen er op rekenen via de methode Halbe Zijlstra de gemeentelijke subsidiekraan in deze periode te zien opdrogen.

Een kort overzicht van een aantal ambtelijk voorgestelde bezuinigingen op andere taakvelden.

Ruimtelijke ordening.

Rolverandering van beleidsontwikkeling naar strategische partner en minder opstellen van sectorale visies moeten leiden van 46.500 naar 121.000 euro bezuiniging. Het privatiseren van de drie weekmarkten moet 21.000 euro opleveren. Maar wie wil ze ? Toezicht handhaving (58.000), vergunning verlening (135.000) en milieubeheer (100.000) staan voor deze bedragen genoteerd. Recreatie en toerisme (jaarbudget 65.000) zijn speerpunten. De bezuinigingskeuze voor dit minieme recreatiepotje wordt op nul euro geraamd. De monumentensubsidie(25.000) gaat er per 2014 aan en de historische verenigingen krijgen in 2013 niets meer. De 20 molens blijven gespaard (31.000 euro). Je kunt ook moeilijk anders als molenrijke gemeente.

Bedrijfsvoering en middelen.

Op het totaal van 146.000 euro aan verzekeringspremies wil men 9.400 euro besparen. Het budget facilitaire zaken (100.0000) wordt gekort met 14.000 euro o.a door versobering lunch. De secundaire arbeidsvoorwaarden (445.000 euro) worden met 70.000 euro minder aantrekkelijk gemaakt. Het georganiseerd overleg moet nog gehoord worden. Bespaard worden moet er ook op het budget van de adviesfunctie: 33.000 euro eraf.

De afdeling Communicatie (3,4 fte) met een budget van 291.000, waarvan 188.000 salariskosten gaat er oplopend in jaren 53.000, 66.000, 71.000 en nog eens 71.000 op achteruit. Dit kan door ambtenaren zelf teksten te laten schrijven, de gemeentepagina in het WW om de week te laten verschijnen, drukwerk te vervangen door digitalisering. Het burgerjaarverlsag heeft dit al ondergaan en zal als het wettelijk mogelijk is worden afgeschaft. Personeels- en salarisadministratie(1,86 fte), budget 113.000 wordt gekort: in 2012 met 2400 en in 2015 met 40.000 euro. Het ICT budget (1,5 miljoen) wordt relatief gespaard: 45.000 in 2012 en vervolgens 95.000 euro per jaar.

Openbare ruimte.

Het contract met de milieustraat Rijnstreek loopt op 1 juni 2015 af, dus kan de overgang naar één milieustraat (Veenderveld in Roelofarendsveen) met ingang van 2016  130.000 euro opbrengen. Uitbesteding van graafwerk op gemeentelijke begraafplaatsen 31.000 euro. Besparingen op klein onderhoud wegen 25.000, maaien en slootwerk 15.000, minder borden en hekken (2015) 4000 euro, brugbediening Hoogmade en Bilderdam 20.000. Schaafwerk of raspwerk ? U kiest maar. Met ingang van 2013 denkt men 350.000 euro te besparen op onderhoud openbare ruimte (budget 2011 twee miljoen euro). Onderhoud gebouwen (2013) staat voor 100.000 op de sheet plus nog een nader te bepalen bedrag afhankelijkvan de keuzes die de raad maakt. Momenteel staat Herenweg 165 te Rijnsaterwoude in de etalage voor € 3.300.000,– kk. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via  (071) 332 72 72.

Bestuur.

Hieronder rekent men de griffie, de rekenkamer, de raad, de accountant en de wethouders. Op de burgemeester valt niet te bezuinigen anders dan haar een broodje te verschaffen i.p.v. een warme hap met het college tijdens de dorpsbezoeken. Als in 2014  het aantal wethouders wordt verminderd kan dat per 2015 60.000 euro schelen. Er komt wel een wachtgeldverplichting. Het budget van de raad bedraagt 502.000 euro (college 380.000, salarislasten). Besparing kan door efficiëncy van de griffie( 40.000), raad (74.000), accountant (10.000) en rekenkamer (10.000). Er zijn gemeenten met een gezamenlijke rekenkamer. Ook verlaging raadsvergoeding (20%)  en schrappen presentiegelden voor commissieleden kan geld in het laadje houden.

Overig.

Hier kan de raad het Ghana-project, opgezet door Alkemade in samenwer-king met de VNG, laten sneuvelen (10.000). De VVD-kaag en Braassem heeft al eerder aangekondigd hiervan voorstander te zijn. Op de kosten van verkiezingen (47.000) kan met ingang van 2014 1.500 euro geraspt worden.

Naast de bezuinigingen heeft de ambtenarij zich ook gebogen over voorstellen ter verhoging van de inkomsten. Door het plaatsen van reclamemasten en windturbines(V.B.O.L.K.B. opgelet !) zou er 95.000 euro op jaarbasis in de gemeentekas kunnen vloeien. Een onderzoek naar lokaties langs de A4 wordt gestart en men verwacht dat de provincie op basis van de nota Wervelender wel wil meerwerken. En dan is daar nog het middel van de belastingverhoging. Nu int de gemeente al 13,2 miljoen euro aan belastingen, retributies en leges. Voor de OZB is er nog een onbenutte belasting-capaciteit van 800.000 euro. Aan precariorechten kan er 15.000 tot 45.000 ontvangen worden. De perceptiekosten zijn er dan al af.

Ten overvloede: hierboven is geen totaalopsomming gegeven, zie daarvoor de gemeentesite. Als alle ambtelijke ideeën(schaven) en ideetjes(schrappen) één op één door de raad zouden worden overgenomen, dan wordt er exclusief de afdeling Samenleving geraamd dat in 2012 425.000 euro wordt bespaard,  in 2013 1,2 miljoen, in 2014 1,5 miljoen en in 2015 1,6 miljoen. Aan extra inkomsten raamt ambtelijk Kaag en Braassem in 2012  811.000 euro, in 2013  821.000 euro, in 2014  926.000 euro en in 2015  936.000 euro. Dit is inclusief de OZB belastingverhoging van 20%. Dat moet ik de raad nog zien doen.

Hoe gaat het nu verder ? Op 16 en 21 juni zijn er avonden voor inwoners. Zij mogen hun wensen, ideeën, bezwaren kenbaar maken. Wordt het erg druk dan volgt er op 5 juli nog een avond. Op 9 augustus komt het college met haar advies aan de raad en zal de raad een inspraaktraject beginnen.

“ In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond”

Dat eerste zal waar zijn, maar het tweede niet. Ik vermoed  dat de discussie nog lang zal naklinken, want de uitgangspunten zoals de gemeente die ziet en waarop zij wil inspelen:

- van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid

- van aanbieden naar vraaggericht

- van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit

- van reactief(het overkomt je) naar proactief(zelf sturend)    

- van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven  loslaten

zullen heel wat voeten in de aarde hebben en veel emoties oproepen.

Henk van Tol.

(spender).

Stelling.

Het  effectiefst bezuinigen is investeren in kwaliteit.

Esther de Haas.( Rijksuniversiteit Groningen, 2010)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Advertentieblok 3