Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Maatschappelijk « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

SP: Grenscorrectie Kaag en Braassem-Teylingen

Provinciale Staten behandelen in de vergadering van 29 juni de grenscorrectie tussen Kaag en Braassem en Teylingen.

Jerry Snelling (SP) geeft zijn mening over de kwestie:
“Al jaren zijn de gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen in discussie over een stuk grond dat tussen deze twee gemeenten ligt. Hoort dit stuk grond bij Kaag en Braassem of bij Teylingen? Omdat beide gemeenten er na al die jaren zelf niet uitkwamen, moet de provincie Zuid-Holland een beslissing nemen. Het bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, heeft voorgesteld om de grens te corrigeren en het stuk grond onder de gemeente Teylingen te laten vallen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van meerdere gesprekken met de bewoners: vier campinghouders. Alle vier de campinghouders willen graag naar Teylingen.

Op 15 juni is de voorgestelde grenscorrectie van Gedeputeerde Staten besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de zeven insprekers tijdens de commissievergadering. Het bleek dat de campinghouders en de gemeente Teylingen positief zijn over de voorgestelde grenscorrectie. De gemeente Kaag en Braassem en een aantal inwoners zijn minder positief. De weg naar de campings ligt namelijk in Kaag en Braassem en de bewoners aan deze weg vrezen voor meer verkeer en hebben zorg over de verkeersveiligheid. De gemeente Teylingen gaf tijdens de vergadering aan deze zorg te begrijpen en er alles aan te doen om in gesprek te gaan met de bewoners in Kaag en Braassem die aan de bewuste weg wonen. Ook stelde Teylingen voor om desnoods geld te besteden voor het verbeteren van de weg die in Kaag en Braassem ligt.

De SP is positief over het voorstel. Enerzijds omdat de bewoners van het stuk grond zelf naar Teylingen wil. Hiermee is er dus groot draagvlak onder de bevolking en dat is wat de SP betreft het belangrijkste criterium. Anderzijds moet de toezegging van de gemeente Teylingen ervoor zorgen dat de verkeerssituatie op de weg naar de campings verbetert en hiermee kunnen de bewoners die aan deze weg wonen gerust zijn wat betreft extra verkeer en de verkeersveiligheid.”

Gerechtshof wijst hoger beroep Etgroen af

Het gerechtshof in Den Haag heeft Etgroen BV op 14 juni in het ongelijk gesteld in het hoger beroep dat Etgroen had ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De rechtbank wees in dit vonnis de schadeclaim van Etgroen, gericht aan gemeente Kaag en Braassem, af.

 Claim
Etgroen zou, als ontwikkelaar van 76 recreatiewoningen aan de Wijde Aa, schade hebben geleden door vertragingen die ontstaan zouden zijn doordat de gemeente de mogelijkheid van de bouw van de recreatiewoningen, volgens Etgroen ten onrechte, niet in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost Plus’ had opgenomen. Etgroen wilde deze schade vergoed zien en stelde een schadeclaim in. Bovendien zou de gemeente onjuiste informatie hebben verschaft.

Oordeel
Het gerechtshof, en ook de gemeente, erkent dat er in het traject vertragingen zijn opgelopen waar Etgroen deze mogelijk niet had kunnen verwachten. Van excessieve schade hierdoor is volgens het hof echter geen sprake. Ook op het gebied van communicatie heeft de gemeente steken laten vallen. Deze gebrekkige communicatie biedt echter onvoldoende grondslag voor vergoeding van de, door Etgroen, gevorderde schade. Kortom, de gronden waarop Etgroen de claim baseerde, zijn niet van toepassing geacht, zeker niet gezien de hoogte van de claim.

 Bovendien is het gerechtshof, met de rechtbank, van oordeel dat de handelingen van de gemeente, voor zover deze onrechtmatig zouden zijn, nooit onrechtmatig kunnen zijn geweest jegens Etgroen, omdat de gedragingen waar Etgroen het over heeft, zich in een periode hebben afgespeeld waarin Etgroen nog niet bestond. Etgroen heeft namelijk niet aangetoond dat mogelijke schadevorderingen die vóór haar oprichting zouden zijn ontstaan, bij haar oprichting zijn ingebracht of alsnog aan haar zijn overgedragen.

Gemeenten onderzoeken samenwerking werk en inkomen

Rijnwoude, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn gaan bekijken op welke manier zij kunnen samenwerken op het gebied van werk en inkomen. Dat hebben de partijen vandaag in een intentieovereenkomst vastgelegd.

 

Vanuit het Rijk komt er een nieuwe wet; de Wet Werken naar Vermogen. In deze wet worden bestaande sociale regelingen, zoals Wajong, bijstand (WWB/WIJ) en de sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd tot één regeling: Wet Werken naar Vermogen. De uitvoering van deze wet wil het kabinet decentraal bij de gemeenten neerleggen.

 Voordelen

De gemeenten Kaag & Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn bezig om de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR) op te heffen. Op het gebied van werk en inkomen is er de voorkeur om samen te werken met de gemeente Alphen aan den Rijn. Hélène Oppatja, wethouder werk en inkomen gemeente Alphen aan den Rijn: “Met de nieuwe wet komt er veel op ons af. Om de uitvoering van deze taken goed op te kunnen pakken is samenwerken efficient en effectief.” Door taken samen uit te voeren ontstaat schaalvoordeel en dat is voor alle gemeenten gunstig. Oppatja: “We gaan nu bekijken hoe we dat kunnen vormgeven.”

Dienstverleningsovereenkomst

De vier gemeenten spreken door het ondertekenen van de overeenkomst de intentie uit om met elkaar te onderzoeken ofzij kunnen samenwerken op gebied van werk en inkomen. Hélène Oppatja: “Dat betekent dat we de komende periode kijken naar de juridische en financiële aspecten. Als het lukt om tot afspraken te komen is de volgende stap het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst.”

Voedselbank Alkemade naar De Efteling

De Voedselbank Alkemade gaat maandag 11 juli met 100 van haar cliënten naar de Efteling in Kaatsheuvel. Eerder dit jaar ontving Burgemeester van der Velde 100 vrijkaarten door aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe attractie de magische stad Raveleijn. van der Velde koos ervoor om deze kaarten beschikbaar te stellen aan de Voedselbank Alkemade.

Door het Rabobank stimuleringsfonds is een gift gedaan om busvervoer te regelen.

Vlag uit voor een Goodie Bag

Een tas aan een vlag betekent een geslaagde examenkandidaat. Voor Rabobank Groene Hart Noord een goede reden om alle geslaagden in de regio in het zonnetje te zetten. Samen met diverse ondernemers uit de buurt hebben zij een leuke Goodie Bag samengesteld.

Alle examenkandidaten van VMBO, HAVO en VWO krijgen de uitslag van hun examen op 15 en 16 juni. Rabo medewerkers gaan op vrijdag 17 juni op zoek naar tassen aan vlaggen in de gemeenten Nieuwkoop en Kaag & Braassem. Wanneer de vlag uithangt stoppen zij een flyer in de brievenbus. Met de ingevulde flyer kunnen de geslaagden een leuke Goodie Bag ophalen bij de kantoren van Rabobank Groene Hart Noord. De gezamenlijke ondernemers geven totaal 200 tassen uit.

 Aanbiedingen en goodies

Natuurlijk zit er in de Goodie Bag de bekende diplomamap van de Rabobank. Maar ook de ondernemers Robey’s Gym, Body Action, Coop Rehorst, Super de Boer Leimuiden, Sport2000 van der Geest, De Jong Sport, Reisbureau Kaag en Braassem en Bakkerij Van Maanen hebben een bijdrage geleverd voor de Goodie Bag. Bovendien vindt je in de Goodie Bag handige informatie over vakantiewerk, Studentenverzekering en het Rabo Studentenpakket.

Afvalinzameling in Kaag en Braassem 10 jaar door Cyclus

Wethouder van Velzen en Directeur van Bloois ondertekenen contract

Met een feestelijke starthandeling gaven wethouder Van Velzen van de gemeente Kaag en Braassem en algemeen directeur van Cyclus de heer Van Bloois op woensdag 1 juni symbolisch het startsein voor de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Cyclus verzorgt de komende tien jaar het afvalbeheer voor de gemeente Kaag en Braassem.

 In de overeenkomst is vastgesteld dat Cyclus het huishoudelijk afval in Kaag en Braassem inzamelt. Het gaat om het legen van minicontainers en verzamelcontainers voor GFT- en restafval en op aanvraag de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. Ook beheert Cyclus de inzamelmiddelen. Denk hierbij aan het onderhoud, de aanschaf en het uitzetten van ondergrondse- , bovengrondse- en minicontainers. Bovendien verzorgt Cyclus een deel van de communicatie met inwoners. Zo kunnen inwoners met vragen of meldingen over de inzameling terecht bij de Klantenservice van Cyclus. Voor het gebruik van het afvalbrengstation Rijnstreek en de inzameling van plastic afval zijn al eerder overeenkomsten afgesloten.

 Maatschappelijke taak

Wethouder Van Velzen is zeer tevreden met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, die in goed overleg tot stand is gekomen. “Na stevige onderhandelingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking.” Ook Cyclus is zeer verheugd en trots op de gedeeltelijk nieuwe overeenkomst. Van Bloois: “De afvalinzameling van de kern Alkemade werd voorheen door een andere partij uitgevoerd. Nu is Cyclus verantwoordelijk voor het afvalbeheer in heel Kaag en Braassem. De gemeente vertrouwt ons een belangrijke maatschappelijke taak toe. Bovendien is de intentie uitgesproken om de samenwerking in de toekomst te intensiveren. Wij zien dat als een kans om in Kaag en Braassem een mooie bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige leefomgeving.”

Kaasschaaf of kaasrasp: relevant of realistisch ?

Is het nog aangenaam om raadslid in de gemeente Kaag en Braassem te zijn? Het ligt er aan op welk tijdstip je hen dat vraagt. Als raadslid kun je nooit iedere inwoner tevreden stellen en in november 2011 wordt dat alleen maar lastiger. Dan moet de raad een beslisssing nemen over de bezuinigin-gen voor de jaren 2012/2015. Onder de wat eufemistischer klinkende naam “kerntakendiscussie” zijn vorige week de ambtelijke plannen hiervoor be-kend gemaakt. (zie de site van de gemeente). Om het de raadsleden nog wat onaangenamer te maken wordt er voorgesteld de raadsvergoeding met 20% te korten. Nu is het al zo dat je voor je gezondheid en tegen bijna evenredige vergoeding beter een krantenwijk (frisse lucht en beweging) kunt nemen dan in vergaderingen al die vaak gebakken lucht te moeten aan-horen.

Eindelijk is het zover dat de al in het najaar van 2008 bij de fusiebesprekingen geuite wens voor een kerntakendiscussie in vervulling kan gaan. Dit mede onder druk van de bezuinigingen op de rijksgelden waarmee steeds meer taken door de gemeenten moet worden uitgevoerd(Bestuursakkoord). In de lokale samenleving is zo hier en daar al de nodige onrust ontstaan vanwege het uitblijven over de duidelijkheid van de te verwachten kortingen op gemeentesubsidies (zwembad De Kleine Oase te Leimuiden  o.a.)

Het is nog niet zo lang geleden dat op het achterplat van het Witte Weekblad burgemeester van der Velde en gemeentesecretaris Sprey aankondigden dat de ambtelijke bezuinigingsdiscussie op punt van bevallen stond en dat bij deze operatie de kaasschaaf niet gehanteerd zou worden. Echte keuzes stonden de raad te wachten. Ik vreesde al dat de huisvuilinzameling afgeschaft zou worden(alles in het water gekieperd), de straatverlichting uitgeschakeld, de brandbestrijding geprivatiseerd, zoals in vroeger tijden. Uit welk gemeentelijk samenwerkingsverband(totale jaarlijkse bijdragen zo’n 9 miljoen euro(pag.79 programmabegroting 2011) zou Kaag en Braassem zich terugtrekken? Zouden daarmee, exclusief uittredingssommen, financiële klappers te maken zijn ?

Ik denk dat beide dames als gevolg van drukke arbeid te weinig tijd in de keuken doorbrengen en het verkeerde huishoudelijk apparaat hebben opgevoerd. Wellicht bedoelden ze de kaasrasp. Want hoewel:

“de gemeente ervoor gekozen heeft om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf(voor wie anders) uitgangspunten op te stellen”

kan ik me na lezing van de grote hoeveelheid bezuinigingsvoorstellen toch niet anders indenken dan dat men, hoewel het niet de bedoeling was, toch onbewust flink aan het schaven is geweest.

Uitgaande van het motto: Relevant en Realistisch is geen enkel taakveld gespaard en is er nagegaan of verandering, versobering, vereenvoudiging, besparing, afschaffing of hoe je de bezuiniging ook noemen wil, tot financiële opbrengsten kunnen leiden. De ambtelijk ingeschatte opbrengsten staan in zogenoemde ‘productsheets’. De afdeling Samenleving heeft er duidelijk meer werk van gemaakt en in een 65 pagina’s tellende notitie veel sociaal-maatschappelijke taken (voorlopig) buiten de bezuinigingen weten te houden onder het mom van: niet mogelijk, niet gewenst, vooralsnog niet mogelijk, na evaluatie, niet van toepassing, wordt onderzocht. Voedselbank, Vluch-telingenwerk, Schoolbegeleidingsdienst, Ambulant Jongerenwerk ontsnappen de bezuinigingsdans echter niet. Dat laatste geldt ook voor de cultuur- recreatie- en sportsector. Die worden in hoge mate het slachtoffer. Dat wordt nog een knokpartij op punten binnen de raad.

Stichting Cultureel Centrum Hoogmade, Stichting WIJ kunst en cultuur, muziekverenigingen, historische verenigingen etc, maar ook sportverenigingen, sportcomplex de Tweesprong, zwembad Oase, kindervakantiespelen, bibliotheek de Bloemlezer, jeugdactiviteiten, GIPS-, Ghana- en andere projecten, seniorenactiviteiten, wie niet eigenlijk, kunnen er op rekenen via de methode Halbe Zijlstra de gemeentelijke subsidiekraan in deze periode te zien opdrogen.

Een kort overzicht van een aantal ambtelijk voorgestelde bezuinigingen op andere taakvelden.

Ruimtelijke ordening.

Rolverandering van beleidsontwikkeling naar strategische partner en minder opstellen van sectorale visies moeten leiden van 46.500 naar 121.000 euro bezuiniging. Het privatiseren van de drie weekmarkten moet 21.000 euro opleveren. Maar wie wil ze ? Toezicht handhaving (58.000), vergunning verlening (135.000) en milieubeheer (100.000) staan voor deze bedragen genoteerd. Recreatie en toerisme (jaarbudget 65.000) zijn speerpunten. De bezuinigingskeuze voor dit minieme recreatiepotje wordt op nul euro geraamd. De monumentensubsidie(25.000) gaat er per 2014 aan en de historische verenigingen krijgen in 2013 niets meer. De 20 molens blijven gespaard (31.000 euro). Je kunt ook moeilijk anders als molenrijke gemeente.

Bedrijfsvoering en middelen.

Op het totaal van 146.000 euro aan verzekeringspremies wil men 9.400 euro besparen. Het budget facilitaire zaken (100.0000) wordt gekort met 14.000 euro o.a door versobering lunch. De secundaire arbeidsvoorwaarden (445.000 euro) worden met 70.000 euro minder aantrekkelijk gemaakt. Het georganiseerd overleg moet nog gehoord worden. Bespaard worden moet er ook op het budget van de adviesfunctie: 33.000 euro eraf.

De afdeling Communicatie (3,4 fte) met een budget van 291.000, waarvan 188.000 salariskosten gaat er oplopend in jaren 53.000, 66.000, 71.000 en nog eens 71.000 op achteruit. Dit kan door ambtenaren zelf teksten te laten schrijven, de gemeentepagina in het WW om de week te laten verschijnen, drukwerk te vervangen door digitalisering. Het burgerjaarverlsag heeft dit al ondergaan en zal als het wettelijk mogelijk is worden afgeschaft. Personeels- en salarisadministratie(1,86 fte), budget 113.000 wordt gekort: in 2012 met 2400 en in 2015 met 40.000 euro. Het ICT budget (1,5 miljoen) wordt relatief gespaard: 45.000 in 2012 en vervolgens 95.000 euro per jaar.

Openbare ruimte.

Het contract met de milieustraat Rijnstreek loopt op 1 juni 2015 af, dus kan de overgang naar één milieustraat (Veenderveld in Roelofarendsveen) met ingang van 2016  130.000 euro opbrengen. Uitbesteding van graafwerk op gemeentelijke begraafplaatsen 31.000 euro. Besparingen op klein onderhoud wegen 25.000, maaien en slootwerk 15.000, minder borden en hekken (2015) 4000 euro, brugbediening Hoogmade en Bilderdam 20.000. Schaafwerk of raspwerk ? U kiest maar. Met ingang van 2013 denkt men 350.000 euro te besparen op onderhoud openbare ruimte (budget 2011 twee miljoen euro). Onderhoud gebouwen (2013) staat voor 100.000 op de sheet plus nog een nader te bepalen bedrag afhankelijkvan de keuzes die de raad maakt. Momenteel staat Herenweg 165 te Rijnsaterwoude in de etalage voor € 3.300.000,– kk. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via  (071) 332 72 72.

Bestuur.

Hieronder rekent men de griffie, de rekenkamer, de raad, de accountant en de wethouders. Op de burgemeester valt niet te bezuinigen anders dan haar een broodje te verschaffen i.p.v. een warme hap met het college tijdens de dorpsbezoeken. Als in 2014  het aantal wethouders wordt verminderd kan dat per 2015 60.000 euro schelen. Er komt wel een wachtgeldverplichting. Het budget van de raad bedraagt 502.000 euro (college 380.000, salarislasten). Besparing kan door efficiëncy van de griffie( 40.000), raad (74.000), accountant (10.000) en rekenkamer (10.000). Er zijn gemeenten met een gezamenlijke rekenkamer. Ook verlaging raadsvergoeding (20%)  en schrappen presentiegelden voor commissieleden kan geld in het laadje houden.

Overig.

Hier kan de raad het Ghana-project, opgezet door Alkemade in samenwer-king met de VNG, laten sneuvelen (10.000). De VVD-kaag en Braassem heeft al eerder aangekondigd hiervan voorstander te zijn. Op de kosten van verkiezingen (47.000) kan met ingang van 2014 1.500 euro geraspt worden.

Naast de bezuinigingen heeft de ambtenarij zich ook gebogen over voorstellen ter verhoging van de inkomsten. Door het plaatsen van reclamemasten en windturbines(V.B.O.L.K.B. opgelet !) zou er 95.000 euro op jaarbasis in de gemeentekas kunnen vloeien. Een onderzoek naar lokaties langs de A4 wordt gestart en men verwacht dat de provincie op basis van de nota Wervelender wel wil meerwerken. En dan is daar nog het middel van de belastingverhoging. Nu int de gemeente al 13,2 miljoen euro aan belastingen, retributies en leges. Voor de OZB is er nog een onbenutte belasting-capaciteit van 800.000 euro. Aan precariorechten kan er 15.000 tot 45.000 ontvangen worden. De perceptiekosten zijn er dan al af.

Ten overvloede: hierboven is geen totaalopsomming gegeven, zie daarvoor de gemeentesite. Als alle ambtelijke ideeën(schaven) en ideetjes(schrappen) één op één door de raad zouden worden overgenomen, dan wordt er exclusief de afdeling Samenleving geraamd dat in 2012 425.000 euro wordt bespaard,  in 2013 1,2 miljoen, in 2014 1,5 miljoen en in 2015 1,6 miljoen. Aan extra inkomsten raamt ambtelijk Kaag en Braassem in 2012  811.000 euro, in 2013  821.000 euro, in 2014  926.000 euro en in 2015  936.000 euro. Dit is inclusief de OZB belastingverhoging van 20%. Dat moet ik de raad nog zien doen.

Hoe gaat het nu verder ? Op 16 en 21 juni zijn er avonden voor inwoners. Zij mogen hun wensen, ideeën, bezwaren kenbaar maken. Wordt het erg druk dan volgt er op 5 juli nog een avond. Op 9 augustus komt het college met haar advies aan de raad en zal de raad een inspraaktraject beginnen.

“ In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond”

Dat eerste zal waar zijn, maar het tweede niet. Ik vermoed  dat de discussie nog lang zal naklinken, want de uitgangspunten zoals de gemeente die ziet en waarop zij wil inspelen:

- van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid

- van aanbieden naar vraaggericht

- van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit

- van reactief(het overkomt je) naar proactief(zelf sturend)    

- van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven  loslaten

zullen heel wat voeten in de aarde hebben en veel emoties oproepen.

Henk van Tol.

(spender).

Stelling.

Het  effectiefst bezuinigen is investeren in kwaliteit.

Esther de Haas.( Rijksuniversiteit Groningen, 2010)

Uitkomsten ambtelijke overwegingen kerntakendiscussie

De uitkomsten van de ambtelijke overwegingen over de kerntaken van de gemeente zijn openbaar. U kunt de documenten onderaan dit bericht downloaden.

Waarom een kerntakendiscussie?
Twee jaar na de fusie heeft het gemeentelijke bestuur besloten om zich te bezinnen op de rol van de gemeentelijke overheid. Hoe ziet het toekomstige takenpakket van de gemeente eruit en hoe moet de ambtelijke organisatie ingericht worden om dat takenpakket optimaal uit te voeren? Dit is in het kort de kerntakendiscussie. Op rijksniveau worden bezuinigingen doorgevoerd en taken met een korting op de middelen overgeheveld naar gemeenten. Dat vormt ook de noodzaak om de discussie hoe dit kan worden opgevangen, te voeren in de gemeente.

Herverdelen van geld doet altijd pijn bij diegenen die ook minder gaan krijgen. Dit geldt zowel voor inwoners als ambtenaren. Helaas valt deze pijn niet weg te nemen of te verlichten. Sterker nog: gemeenten zullen in de toekomst met minder geld, meer moeten doen. Daarvoor is een kritische blik naar de inzet en besteding van middelen noodzakelijk.

Aanpak bezuinigingen
Omdat professionalisering van de organisatie het doel is, heeft de gemeente ervoor gekozen om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf uitgangspunten op te stellen. Benadering vanuit inhoud en visie maakt, dat college en raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten die staan voor de ontwikkelingen zoals de gemeente die ziet en waar zij op in wil spelen zijn:

  1. Van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid.
  2. Van aanbieden naar vraaggericht.
  3. Van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit.
  4. Van reactief (het overkomt je) naar proactief (zelf sturend).
  5. Van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven loslaten.

Vanuit het motto ‘Relevant en Realistisch’ is langs verschillende lijnen gekeken naar de taken, de manier waarop die uitgevoerd of versoberd kunnen worden en hoe processen te vereenvoudigen. De ambtelijke organisatie heeft ideeën uitgewerkt in zogenoemde ‘productsheets’. Daarin staat beschreven wat we nu doen, hoe we kunnen bezuinigen of de organisatie anders in kunnen richten en wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners én de eigen organisatie. Een deel van de organisatie heeft dit verwoord in een visiedocument, waarin de uitgangspunten voor het maken van keuzes wordt verwoord vanuit 11 kernwaarden. Hierbij is uitgegaan van het Strategisch Document van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV).
 

Er is gekeken langs drie assen:

Figuur bij kerntakendiscussie

Deze indeling is ook weer terug te vinden in de productsheets

Raadpleging door college
Wat er nu ligt, zijn ambtelijke plannen. Het college moet nog een advies maken voor de raad over welke plannen in te voeren en op welke manier. Om een goede keuze te kunnen maken, organiseert het college op 16 juni en 21 juni avonden voor inwoners. Bij veel belangstelling wordt ook 5 juli nog een avond georganiseerd. Inwoners kunnen op deze avonden aangeven of er in de productsheets informatie mist die belangrijk is voor het advies van het college aan de raad. Op dinsdag 9 augustus is het advies van het college klaar. Inwoners kunnen hun aanbevelingen ook mailen naar info@kaagenbraassem.nl.

Inspraak door gemeenteraad
Vanaf 9 augustus is dus bekend wat de keuzes van het college zijn en hoe zij tot die keuzes is gekomen. Vanaf dan neemt de gemeenteraad het voortouw in de discussie en gaat het inspraaktraject van start. De raad organiseert ook weer een informatieronde. De datum hiervan is nog niet bekend. Op deze avond bespreekt zij met de inwoners het advies van het college. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond.

De gemeenteraad vergadert 23 mei 2011

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad Kaag en Braassem is op maandag 23 mei 2011 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. De agenda voor de vergadering is als volgt:

Visiedocument “Herpositionering taken ISDR”
Nieuwe ontwikkelingen maken het voor het AB van de ISDR en voor de raden van de deelnemende gemeenten noodzakelijk om het nut en de doelmatigheid van de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen af te wegen. In het visiedocument wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het huidige takenpakket van de ISDR.

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
Tijdens de raad van 18 april is middels een voorstel van orde het voorstel aangehouden. Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken welke minimale eisen (van provincie en rijk) er zijn voor het archeologiebeleid.

Bestuursakkoord 2011-2015
Het onderhandelaarsakkoord is een akkoord tussen het Rijk, de VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Met het akkoord wordt een beweging doorgezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Over dit akkoord wordt gesproken en gestemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni.

De onderstaande stukken zijn niet ter bespreking in de raad geagendeerd:
a. Rechtmatige uitvoering Algemene Subsidieverordening Jacobswoude
b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
c. Verordening Wet sociale werkvoorziening
d. Regionaal risicoprofiel

De complete agenda, inclusief alle vergaderstukken voor deze vergadering, kunt u vinden in de vergaderkalender

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2011

Vrijdagmorgen 29 april 2011 heeft burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. Van der Velde-Menting, de versierselen behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau uit aan zeven inwoners van de gemeente uitgereikt.

De heer T.M.C. Verhaar:

De heer Verhaar heeft tijdens de laatste bestuursvergadering in 2010 afscheid genomen als voorzitter van Plantaris, waar hij 16 jaar lang actief is geweest. Naast de normale bestuurszaken zoals vergaderen, representatiebezoeken en contacten onderhouden met sponsors en gemeente heeft de heer Verhaar zich in al die jaren ook ingezet voor heel veel andere zaken, zoals de website. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de Braassemloop een jaarlijks onderdeel is geworden van het Zorg en zekerheidcircuit. De onderliggende kracht van de inzet van de heer Verhaar en zijn manier van leiding geven waren relativerend en positief.

 Mevrouw A.P. van Es-L’Ami:

Mevrouw van Es-L’Ami is sinds 1971 lid van de Zwem- en Poloclub Alkemade en vormt al 40 jaar de ruggengraat van de vereniging. Vanaf het begin heeft mevrouw van Es-L’Ami het wedstrijdsecretariaat voor haar rekening genomen voor zowel de zwem- als de poloafdeling. Ook is mevrouw Van Es-L’Ami jurylid waardoor ze de nodige zaterdagavonden in het zwembad doorbrengt om wedstrijdformulieren en consumpties voor de scheidsrechters en juryleden te verzorgen. Verder regelt mevrouw Van Es-L’Ami een en ander voor het clubblad, int ze de contributies en organiseert ze de zwemvierdaagse.

 De heer H.J. Hoogenboom:

De heer Hoogenboom heeft in 1982 de Modelbouwvereniging opgericht in Woubrugge en is tot 1997 penningmeester van deze vereniging geweest. De heer Hoogenboom heeft 21 jaar lang vrijwilligerswerk verricht voor de Katholieke Kerk in Woubrugge. Daarnaast heeft de heer Hoogenboom een adviserende rol gespeeld voor het verplaatsen van de kerktoren naar de Algemene begraafplaats in Woubrugge. De heer Hoogenboom is sinds 1997 voorzitter van de Oranjevereniging Woubrugge. Hij is altijd in touw om activiteiten goed te laten verlopen. Ook de ouderen worden niet vergeten door de heer Hoogenboom. Ieder jaar op 30 april wordt door hem een koffieconcert en klaverjasavond georganiseerd.

 Mevrouw C.M.E. Zoet-de Jeu:

Mevrouw Zoet-de Jeu speelt sinds 1965 toneel bij Toneelvereniging Theodulfus te Oude Wetering, waar ze al vanaf 1969 het gehele secretariaat op zich neemt. Mevrouw Zoet-de Jeu schildert daarnaast het decor, verzorgt de kleding en vervangt, bij afwezigheid, de souffleur. Ook collecteert mevrouw Zoet-de Jeu al meer dan 25 jaar voor de Anjeraktie. Ze zet zich daarnaast vanaf 1988 in voor Burenhulp, brengt bezoeken aan mensen die zich eenzaam voelen en is al jaren werkzaam bij OTDO (Ondersteuning Service bij Dementerende Ouderen) om ervoor te zorgen dat ook deze mensen niet vergeten worden.

 De heer C.J.M. Bakker:

De heer Bakker is sinds 1964 lid van tafeltennisvereniging De Treffers, waar hij vanaf 1974 deel uitmaakt van het bestuur. De heer Bakker heeft meerdere bestuursfuncties bekleed, waaronder die van voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid technische zaken.

Ondanks dat de heer Bakker in 2007 zijn taken heeft neergelegd, is hij nog steeds nauw betrokken bij de vereniging. Zo is hij nog regelmatig aanwezig bij bestuursvergaderingen en gaat hij nog steeds mee naar de vergaderingen van de Nederlandse Tafeltennis Bond. Daarnaast valt hij, indien nodig, in voor een trainer of begeleider van het jeugdteam.

 De heer G.P.M. de Koning:

De heer de Koning is sinds 1978 secretaris en penningmeester van voetbalvereniging DOSR te Roelofarendsveen. De heer de Koning adviseert het bestuur hoe een gezonde vereniging te kunnen zijn en te kunnen blijven. De heer de Koning zet hierbij de ervaring in die hij opgedaan heeft in zijn functie van commissaris bij de plaatselijke Rabobank en zijn functie in de financiële commissie bij de KNVB.

 Mevrouw A.H.M. van Berkel-Van Haestregt:

Mevrouw van Berkel-van Haestregt viert in 2011 haar 35-jarig jubileum bij Toneelvereniging St. Pancratius. Mevrouw Van Berkel bekleed al meer dan 20 jaar een bestuursfunctie binnen de toneelvereniging. Ook is mevrouw Van Berkel actief binnen diverse commissies, zoals de redactie en de technische commissie. Daarnaast zorgt ze ervoor dat het clubblad bezorgd wordt bij de leden en is ze veel bezig met de voorbereidingen van ieder Open Toernooi van de Tennisvereniging Alkemade. Naast haar inzet voor de tennisvereniging is mevrouw van Berkel van 1981 tot 1989 bestuurslid geweest van Stichting Dorpshuis De Alkeburcht te Roelofarendsveen.

Advertentieblok 3