Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Politiek « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Bijeenkomst D66 K&B

D66 afdeling Kaag en Braassem organiseert dinsdag 18 oktober een bijeenkomst in Dorpshuis De Alkeburcht te Roelofarendsveen.

Deze avond is Peter van Hoensel uitgenodigd om een lezing te houden. Peter is algemeen directeur van adviesbureau Panteia uit Zoetermeer en  Hoogleraar Bestuurskunde  aan de Erasmus Universiteit.

Je bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in Dorpshuis de Alkeburcht – Noordhoek 19 te Roelofarendsveen.

Concept Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie Kaag en Braassem

Dinsdag 6 september hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem de conceptversie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) gepresenteerd. Hierin staan de keuzes die het college maakt voor de toekomst van Kaag en Braassem. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven. De MRSV is uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Document. In december spreekt de gemeenteraad zich uit over deze conceptversie. De MRSV is digitaal te raadplegen op www.kaagenbraassem.nl.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie

Hoe zou Kaag en Braassem er over 10 jaar uit kunnen en moeten zien? Dat is de vraag die centraal staat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025. Welke vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen? Welke kansen biedt onze mooie, groen-blauwe gemeente? Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en deskundigen hebben we daar het afgelopen jaar intensief naar gekeken. Op basis van alle input maakten we heldere keuzes voor de toekomst van Kaag en Braassem en formuleren we nieuw beleid. Beleid op gebied van wonen, recreatie, economie, bereikbaarheid en samenleving. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven.

 Inloopavond 6 oktober

Op donderdag 6 oktober organiseren we een inloopavond over de MRSV in de Alkeburcht. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de gemeente over de diverse onderwerpen die in de MRSV aan de orde komen. De inloopavond is van 19.30 – 21.30 in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom.  

Ter inzage

Het ontwerp van de MRSV ligt met ingang van donderdag 8 september 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden, of op afspraak. Na de inspraaktermijn verwerkt de gemeente de reacties. Op 28 november wordt de conceptversie van de MRSV besproken in het Politiek Forum en op 12 december spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

 ACHTERGRONDINFORMATIE

In de MRSV maakt de gemeente enkele keuzes die voor alle beleidsvelden van belang zijn:

• Strategische Keuzes

  1. geen nieuwe (grootschalige) woningbouwplannen;
  2. delen verantwoordelijkheid (met de burger);
  3. verschil maken tussen groei- en groenkernen;
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop;
  5. ontwikkelen door beheer.

 • Ruimtelijke hoofdstructuur

Kaag en Braassem kent in het buitengebied vier verschillende landschappen: het veenweidegebied, de droogmakerij, de glastuinbouw en de A4/HSL. Daarnaast worden twee bijzondere lintvormige structuren onderscheiden. Het gaat om de zones langs de Wijde Aa en de Drecht. Door versterking van deze verschillen draagt Kaag en Braassem bij aan de diversiteit van natuur en landschap en instandhouding van het Groene Hart  

• Rust en vertier

De ligging van Kaag en Braassem te midden van het Hollands Plassengebied biedt de gemeente veel mogelijkheden op recreatief gebied. ‘Alles overal toestaan’ betekent echter dat waardevolle landschappen verloren gaan. Het is belangrijk dat de gemeente zoekt naar een balans tussen voldoende mogelijkheden voor ruimte en rust en intensievere vormen van recreatie. De gemeente wil zo veel mogelijk gehoor geven aan de vele enthousiaste plannen van particuliere initiatiefnemers. Het zijn juist de ondernemers die het moeten gaan doen. 

• Wonen in leefbare kernen

Kaag en Braassem wil een mooie woongemeente zijn. Een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door haar unieke ligging, maar ook een gemeente die zich onderscheidt door unieke woonmilieus. Diversiteit moet de komende jaren meer ruimte krijgen. Bovendien wil de gemeente dat iedereen aan bod komt op de woningmarkt. Een onlangs uitgevoerde analyse van de woningmarkt is hierbij ons vertrekpunt. De leefbaarheid van de kernen staat hoog in het vaandel.

 • Gezonde economische ontwikkeling

Kaag en Braassem kent een strategische ligging aan de A4 en dichtbij Schiphol. De glastuinbouw in de gemeente maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. De gemeente is al met al een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De komende jaren willen we deze kansen beter gaan benutten en meer ruimte bieden aan bedrijvigheid. Denk aan het inzetten op kansrijke economieën en samenwerking in de regio. Want economische ontwikkeling is nodig om te zorgen voor een gezonde woonwerkbalans.

 • Alle kernen bereikbaar

Voor het goed functioneren van een gemeente met meerdere kleine kernen is bereikbaarheid een van de belangrijkste randvoorwaarden. Een goede bereikbaarheid tussen de kernen onderling betekent dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de verschillende kernen. Een goede bereikbaarheid naar de omliggende regio is van economisch belang, voor de aan – en afvoer van goederen, maar ook voor het woon-werkverkeer. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden worden in de plannen betrokken.

 • Samenleving in beweging

In de MRSV streven we naar een wederzijdse versterking van het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij houden we rekening met de verschillende snelheden van beide domeinen. De samenleving verandert immers vaak sneller dan de gebouwde omgeving. In het sociale domein sturen we aan op steeds meer zelfstandigheid van onze inwoners. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, nieuw of gebruikt, maken we gebruik van de kansen die liggen in goede samenwerking en betrokkenheid in de buurt. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ondersteuning die de gemeente in dit proces kan bieden.

 • Dorpsperspectieven

Kaag en Braassem is een gemeente die opgebouwd is uit verschillende dorpskernen met elk een eigen karakteristiek. In dit hoofdstuk geven we van alle dorpskernen binnen de gemeente een omschrijving van die karakteristiek. Wat is de oorsprong van het dorp en hoe ziet het er nu uit? Hoe zit het met de aanwezigheid van voorzieningen? Wat  eeft er? Vervolgens besteden we aandacht aan het toekomstperspectief van het dorp tegen de achtergrond van de nieuwe beleidsuitgangspunten. Hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit? Liggen er kansen die benut kunnen worden? Komen er nieuwe woningen of bedrijven?

• Duurzaamhiedsagenda

De gemeente maakt de keuze om op het gebied van duurzaamheid trendvolgend te zijn. Dat betekent dat Kaag en Braassem een veilige een duurzame leefomgeving voor haar inwoners wenst te zijn, maar zonder vooruit te lopen op vernieuwende maatregelen, technieken en/of investeringen op gebied van duurzaamheid. Onlangs is in overleg met andere gemeenten in de regio een Duurzaamheidsagenda opgesteld. In onze gemeente vertalen we de Duurzaamheidsagenda in twee wensbeelden: een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame inrichting.

• Uitvoeringsstrategie

De MRSV beschrijft de maatschappelijk ruimtelijke ambitie van de gemeente voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar de MSV gaat niet alleen over ambitie, het moet ook haalbaar zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop wij de komende jaren de ruimtelijke ambitie willen gaan verwezenlijken. De ruimtelijke ambitie is opgebouwd uit een veelheid van ontwikkelingen en projecten. Een tabel biedt overzicht van alle projecten en hun mogelijke financieringsbronnen. Voor het verwezenlijken van de maatschappelijke ambitie is de gemeentelijke begroting voor 2012 het uitgangspunt voor de komende jaren.

College stelt 2,25 miljoen euro bezuinigingen voor

 Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt uit de vele voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen en professionalisering van de gemeente. De keuzes dienen als uitgangspunt voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorstellen brengen samen maximaal 2,250 miljoen op in 2015. De keuzes en bijbehorende productsheets staan op http://www.kaagenbraassem.nl/.

Het college is bij de keuze van de bezuinigingen uitgegaan van een indeling in 3 categorieën, waarbij de impact op het maatschappelijk effect een belangrijke rol hebben gespeeld.

300.000 euro wordt bereikt door het versoberen van de verstrekkingen in het kader van de individuele WMO-voorzieningen. Dit door middel van de nieuwe (regionale) verordening “De Kanteling”.

De subsidie op het onderhoud op sportaccommodaties wordt met 5% gekort (20.000 euro), 125 duizend euro wordt bezuinigd door het sluiten van de biblioteek in Roelofarendsveen, het overige budget (200.000 euro) wordt ingezet voor de Bibliobus welke moet stoppen bij schoollokaties.

Zwembad De Kleine Oase dient een bezuiniging van € 15.000 te leveren, (ongeveer 20% van de gemeentelijke subsidie in 2010). Dit moet worden opgevangen door een verhoging van de entree of de verhoging van de sponsorbijdragen aan het zwembad.

Alle verenigingen moeten rekenen op een vermindering van de subsidie met 10% maar ook de WOZ-subsidie wordt afgebouwd voor de verenigingen met een eigen gebouw.

Veel geld wordt bezuinigd door efficienter te gaan werken in het gemeentehuis zelf, op de salarisadministratie wordt hierdoor 40 duizend euro verdiend. Ook moet de afdeling voorlichting het doen zonder ingehuurde tekstschrijvers (70 duizend euro)

Ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten kan nog, nu wordt er alleen nog maar een extra reclamemast voorgesteld. Vooralsnog wordt er door het College afgezien van belastingverhogingen. Wel ligt er een voorstel van verschuiving van lasten (lagere Reiniginglasten voor ieder huishouden, verhoging WOZ eigenaren), deze keuze wordt geheel aan de Raad gelaten.

Het is nu aan de raad van de gemeente Kaag en Braassem, om de bezuinigingen te beoordelen en eventueel vast te stellen. Naast dee voorstellen kan de Raad ook zelf nog enkele posten toevoegen

 

Kaag en Braassem vervolgt aanbesteding Braassemerland

De afgelopen periode heeft de gemeente Kaag en Braassem met de geselecteerde marktpartijen in de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog van Braassemerland de consultatiefase doorlopen. De input van de geselecteerde marktpartijen is meegenomen bij het formuleren van de definitieve uitvraag bij de aanvang van de volgende fase, de dialoogfase.

In de definitieve uitvraag die de gemeente recent heeft verstuurd, zijn de minimumeisen en gunningcriteria opgenomen op basis waarvan de geselecteerde marktpartijen worden beoordeeld. Dit beoordelingskader spitst zich toe op financiën en kwaliteit van de inschrijving, waarbij gezien de huidige markt het onderdeel financiën relatief zwaar telt. Het onderdeel kwaliteit van de inschrijvingen moet hierbij voldoen aan een aantal minimumeisen. Via de gunningcriteria, de basis voor de beoordeling van de inschrijvingen, worden partijen vervolgens uitgedaagd om zo veel mogelijk invulling te geven aan de principes van het eerdere masterplan, verwoord in het blauwe, groene, rode en grijze raamwerk. Zaken als verbinding van het woongebied met het water, een robuuste groenstructuur, ontwikkeling van het recreatieve netwerk en variatie in de stedenbouw komen hierin terug. Daarnaast wordt de kwaliteit van de inschrijvingen onder meer beoordeeld op de onderdelenbewonersparticipatie, volkshuisvesting en recreatie.

Het vervolg van de aanbesteding bestaat uit de dialoogfase, waarin inschrijvingen door de geselecteerde marktpartijen worden gevolgd door een dialoog tussen gemeente en marktpartijen, en daarna de definitieve inschrijving op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling en aansluitende gunning plaatsvindt. Het streven is om in de eerste helft van 2012 het project te gunnen aan de winnende marktpartij.

SP: Grenscorrectie Kaag en Braassem-Teylingen

Provinciale Staten behandelen in de vergadering van 29 juni de grenscorrectie tussen Kaag en Braassem en Teylingen.

Jerry Snelling (SP) geeft zijn mening over de kwestie:
“Al jaren zijn de gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen in discussie over een stuk grond dat tussen deze twee gemeenten ligt. Hoort dit stuk grond bij Kaag en Braassem of bij Teylingen? Omdat beide gemeenten er na al die jaren zelf niet uitkwamen, moet de provincie Zuid-Holland een beslissing nemen. Het bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, heeft voorgesteld om de grens te corrigeren en het stuk grond onder de gemeente Teylingen te laten vallen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van meerdere gesprekken met de bewoners: vier campinghouders. Alle vier de campinghouders willen graag naar Teylingen.

Op 15 juni is de voorgestelde grenscorrectie van Gedeputeerde Staten besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de zeven insprekers tijdens de commissievergadering. Het bleek dat de campinghouders en de gemeente Teylingen positief zijn over de voorgestelde grenscorrectie. De gemeente Kaag en Braassem en een aantal inwoners zijn minder positief. De weg naar de campings ligt namelijk in Kaag en Braassem en de bewoners aan deze weg vrezen voor meer verkeer en hebben zorg over de verkeersveiligheid. De gemeente Teylingen gaf tijdens de vergadering aan deze zorg te begrijpen en er alles aan te doen om in gesprek te gaan met de bewoners in Kaag en Braassem die aan de bewuste weg wonen. Ook stelde Teylingen voor om desnoods geld te besteden voor het verbeteren van de weg die in Kaag en Braassem ligt.

De SP is positief over het voorstel. Enerzijds omdat de bewoners van het stuk grond zelf naar Teylingen wil. Hiermee is er dus groot draagvlak onder de bevolking en dat is wat de SP betreft het belangrijkste criterium. Anderzijds moet de toezegging van de gemeente Teylingen ervoor zorgen dat de verkeerssituatie op de weg naar de campings verbetert en hiermee kunnen de bewoners die aan deze weg wonen gerust zijn wat betreft extra verkeer en de verkeersveiligheid.”

Gerechtshof wijst hoger beroep Etgroen af

Het gerechtshof in Den Haag heeft Etgroen BV op 14 juni in het ongelijk gesteld in het hoger beroep dat Etgroen had ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De rechtbank wees in dit vonnis de schadeclaim van Etgroen, gericht aan gemeente Kaag en Braassem, af.

 Claim
Etgroen zou, als ontwikkelaar van 76 recreatiewoningen aan de Wijde Aa, schade hebben geleden door vertragingen die ontstaan zouden zijn doordat de gemeente de mogelijkheid van de bouw van de recreatiewoningen, volgens Etgroen ten onrechte, niet in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost Plus’ had opgenomen. Etgroen wilde deze schade vergoed zien en stelde een schadeclaim in. Bovendien zou de gemeente onjuiste informatie hebben verschaft.

Oordeel
Het gerechtshof, en ook de gemeente, erkent dat er in het traject vertragingen zijn opgelopen waar Etgroen deze mogelijk niet had kunnen verwachten. Van excessieve schade hierdoor is volgens het hof echter geen sprake. Ook op het gebied van communicatie heeft de gemeente steken laten vallen. Deze gebrekkige communicatie biedt echter onvoldoende grondslag voor vergoeding van de, door Etgroen, gevorderde schade. Kortom, de gronden waarop Etgroen de claim baseerde, zijn niet van toepassing geacht, zeker niet gezien de hoogte van de claim.

 Bovendien is het gerechtshof, met de rechtbank, van oordeel dat de handelingen van de gemeente, voor zover deze onrechtmatig zouden zijn, nooit onrechtmatig kunnen zijn geweest jegens Etgroen, omdat de gedragingen waar Etgroen het over heeft, zich in een periode hebben afgespeeld waarin Etgroen nog niet bestond. Etgroen heeft namelijk niet aangetoond dat mogelijke schadevorderingen die vóór haar oprichting zouden zijn ontstaan, bij haar oprichting zijn ingebracht of alsnog aan haar zijn overgedragen.

Afvalinzameling in Kaag en Braassem 10 jaar door Cyclus

Wethouder van Velzen en Directeur van Bloois ondertekenen contract

Met een feestelijke starthandeling gaven wethouder Van Velzen van de gemeente Kaag en Braassem en algemeen directeur van Cyclus de heer Van Bloois op woensdag 1 juni symbolisch het startsein voor de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Cyclus verzorgt de komende tien jaar het afvalbeheer voor de gemeente Kaag en Braassem.

 In de overeenkomst is vastgesteld dat Cyclus het huishoudelijk afval in Kaag en Braassem inzamelt. Het gaat om het legen van minicontainers en verzamelcontainers voor GFT- en restafval en op aanvraag de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. Ook beheert Cyclus de inzamelmiddelen. Denk hierbij aan het onderhoud, de aanschaf en het uitzetten van ondergrondse- , bovengrondse- en minicontainers. Bovendien verzorgt Cyclus een deel van de communicatie met inwoners. Zo kunnen inwoners met vragen of meldingen over de inzameling terecht bij de Klantenservice van Cyclus. Voor het gebruik van het afvalbrengstation Rijnstreek en de inzameling van plastic afval zijn al eerder overeenkomsten afgesloten.

 Maatschappelijke taak

Wethouder Van Velzen is zeer tevreden met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, die in goed overleg tot stand is gekomen. “Na stevige onderhandelingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking.” Ook Cyclus is zeer verheugd en trots op de gedeeltelijk nieuwe overeenkomst. Van Bloois: “De afvalinzameling van de kern Alkemade werd voorheen door een andere partij uitgevoerd. Nu is Cyclus verantwoordelijk voor het afvalbeheer in heel Kaag en Braassem. De gemeente vertrouwt ons een belangrijke maatschappelijke taak toe. Bovendien is de intentie uitgesproken om de samenwerking in de toekomst te intensiveren. Wij zien dat als een kans om in Kaag en Braassem een mooie bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige leefomgeving.”

Kaasschaaf of kaasrasp: relevant of realistisch ?

Is het nog aangenaam om raadslid in de gemeente Kaag en Braassem te zijn? Het ligt er aan op welk tijdstip je hen dat vraagt. Als raadslid kun je nooit iedere inwoner tevreden stellen en in november 2011 wordt dat alleen maar lastiger. Dan moet de raad een beslisssing nemen over de bezuinigin-gen voor de jaren 2012/2015. Onder de wat eufemistischer klinkende naam “kerntakendiscussie” zijn vorige week de ambtelijke plannen hiervoor be-kend gemaakt. (zie de site van de gemeente). Om het de raadsleden nog wat onaangenamer te maken wordt er voorgesteld de raadsvergoeding met 20% te korten. Nu is het al zo dat je voor je gezondheid en tegen bijna evenredige vergoeding beter een krantenwijk (frisse lucht en beweging) kunt nemen dan in vergaderingen al die vaak gebakken lucht te moeten aan-horen.

Eindelijk is het zover dat de al in het najaar van 2008 bij de fusiebesprekingen geuite wens voor een kerntakendiscussie in vervulling kan gaan. Dit mede onder druk van de bezuinigingen op de rijksgelden waarmee steeds meer taken door de gemeenten moet worden uitgevoerd(Bestuursakkoord). In de lokale samenleving is zo hier en daar al de nodige onrust ontstaan vanwege het uitblijven over de duidelijkheid van de te verwachten kortingen op gemeentesubsidies (zwembad De Kleine Oase te Leimuiden  o.a.)

Het is nog niet zo lang geleden dat op het achterplat van het Witte Weekblad burgemeester van der Velde en gemeentesecretaris Sprey aankondigden dat de ambtelijke bezuinigingsdiscussie op punt van bevallen stond en dat bij deze operatie de kaasschaaf niet gehanteerd zou worden. Echte keuzes stonden de raad te wachten. Ik vreesde al dat de huisvuilinzameling afgeschaft zou worden(alles in het water gekieperd), de straatverlichting uitgeschakeld, de brandbestrijding geprivatiseerd, zoals in vroeger tijden. Uit welk gemeentelijk samenwerkingsverband(totale jaarlijkse bijdragen zo’n 9 miljoen euro(pag.79 programmabegroting 2011) zou Kaag en Braassem zich terugtrekken? Zouden daarmee, exclusief uittredingssommen, financiële klappers te maken zijn ?

Ik denk dat beide dames als gevolg van drukke arbeid te weinig tijd in de keuken doorbrengen en het verkeerde huishoudelijk apparaat hebben opgevoerd. Wellicht bedoelden ze de kaasrasp. Want hoewel:

“de gemeente ervoor gekozen heeft om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf(voor wie anders) uitgangspunten op te stellen”

kan ik me na lezing van de grote hoeveelheid bezuinigingsvoorstellen toch niet anders indenken dan dat men, hoewel het niet de bedoeling was, toch onbewust flink aan het schaven is geweest.

Uitgaande van het motto: Relevant en Realistisch is geen enkel taakveld gespaard en is er nagegaan of verandering, versobering, vereenvoudiging, besparing, afschaffing of hoe je de bezuiniging ook noemen wil, tot financiële opbrengsten kunnen leiden. De ambtelijk ingeschatte opbrengsten staan in zogenoemde ‘productsheets’. De afdeling Samenleving heeft er duidelijk meer werk van gemaakt en in een 65 pagina’s tellende notitie veel sociaal-maatschappelijke taken (voorlopig) buiten de bezuinigingen weten te houden onder het mom van: niet mogelijk, niet gewenst, vooralsnog niet mogelijk, na evaluatie, niet van toepassing, wordt onderzocht. Voedselbank, Vluch-telingenwerk, Schoolbegeleidingsdienst, Ambulant Jongerenwerk ontsnappen de bezuinigingsdans echter niet. Dat laatste geldt ook voor de cultuur- recreatie- en sportsector. Die worden in hoge mate het slachtoffer. Dat wordt nog een knokpartij op punten binnen de raad.

Stichting Cultureel Centrum Hoogmade, Stichting WIJ kunst en cultuur, muziekverenigingen, historische verenigingen etc, maar ook sportverenigingen, sportcomplex de Tweesprong, zwembad Oase, kindervakantiespelen, bibliotheek de Bloemlezer, jeugdactiviteiten, GIPS-, Ghana- en andere projecten, seniorenactiviteiten, wie niet eigenlijk, kunnen er op rekenen via de methode Halbe Zijlstra de gemeentelijke subsidiekraan in deze periode te zien opdrogen.

Een kort overzicht van een aantal ambtelijk voorgestelde bezuinigingen op andere taakvelden.

Ruimtelijke ordening.

Rolverandering van beleidsontwikkeling naar strategische partner en minder opstellen van sectorale visies moeten leiden van 46.500 naar 121.000 euro bezuiniging. Het privatiseren van de drie weekmarkten moet 21.000 euro opleveren. Maar wie wil ze ? Toezicht handhaving (58.000), vergunning verlening (135.000) en milieubeheer (100.000) staan voor deze bedragen genoteerd. Recreatie en toerisme (jaarbudget 65.000) zijn speerpunten. De bezuinigingskeuze voor dit minieme recreatiepotje wordt op nul euro geraamd. De monumentensubsidie(25.000) gaat er per 2014 aan en de historische verenigingen krijgen in 2013 niets meer. De 20 molens blijven gespaard (31.000 euro). Je kunt ook moeilijk anders als molenrijke gemeente.

Bedrijfsvoering en middelen.

Op het totaal van 146.000 euro aan verzekeringspremies wil men 9.400 euro besparen. Het budget facilitaire zaken (100.0000) wordt gekort met 14.000 euro o.a door versobering lunch. De secundaire arbeidsvoorwaarden (445.000 euro) worden met 70.000 euro minder aantrekkelijk gemaakt. Het georganiseerd overleg moet nog gehoord worden. Bespaard worden moet er ook op het budget van de adviesfunctie: 33.000 euro eraf.

De afdeling Communicatie (3,4 fte) met een budget van 291.000, waarvan 188.000 salariskosten gaat er oplopend in jaren 53.000, 66.000, 71.000 en nog eens 71.000 op achteruit. Dit kan door ambtenaren zelf teksten te laten schrijven, de gemeentepagina in het WW om de week te laten verschijnen, drukwerk te vervangen door digitalisering. Het burgerjaarverlsag heeft dit al ondergaan en zal als het wettelijk mogelijk is worden afgeschaft. Personeels- en salarisadministratie(1,86 fte), budget 113.000 wordt gekort: in 2012 met 2400 en in 2015 met 40.000 euro. Het ICT budget (1,5 miljoen) wordt relatief gespaard: 45.000 in 2012 en vervolgens 95.000 euro per jaar.

Openbare ruimte.

Het contract met de milieustraat Rijnstreek loopt op 1 juni 2015 af, dus kan de overgang naar één milieustraat (Veenderveld in Roelofarendsveen) met ingang van 2016  130.000 euro opbrengen. Uitbesteding van graafwerk op gemeentelijke begraafplaatsen 31.000 euro. Besparingen op klein onderhoud wegen 25.000, maaien en slootwerk 15.000, minder borden en hekken (2015) 4000 euro, brugbediening Hoogmade en Bilderdam 20.000. Schaafwerk of raspwerk ? U kiest maar. Met ingang van 2013 denkt men 350.000 euro te besparen op onderhoud openbare ruimte (budget 2011 twee miljoen euro). Onderhoud gebouwen (2013) staat voor 100.000 op de sheet plus nog een nader te bepalen bedrag afhankelijkvan de keuzes die de raad maakt. Momenteel staat Herenweg 165 te Rijnsaterwoude in de etalage voor € 3.300.000,– kk. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via  (071) 332 72 72.

Bestuur.

Hieronder rekent men de griffie, de rekenkamer, de raad, de accountant en de wethouders. Op de burgemeester valt niet te bezuinigen anders dan haar een broodje te verschaffen i.p.v. een warme hap met het college tijdens de dorpsbezoeken. Als in 2014  het aantal wethouders wordt verminderd kan dat per 2015 60.000 euro schelen. Er komt wel een wachtgeldverplichting. Het budget van de raad bedraagt 502.000 euro (college 380.000, salarislasten). Besparing kan door efficiëncy van de griffie( 40.000), raad (74.000), accountant (10.000) en rekenkamer (10.000). Er zijn gemeenten met een gezamenlijke rekenkamer. Ook verlaging raadsvergoeding (20%)  en schrappen presentiegelden voor commissieleden kan geld in het laadje houden.

Overig.

Hier kan de raad het Ghana-project, opgezet door Alkemade in samenwer-king met de VNG, laten sneuvelen (10.000). De VVD-kaag en Braassem heeft al eerder aangekondigd hiervan voorstander te zijn. Op de kosten van verkiezingen (47.000) kan met ingang van 2014 1.500 euro geraspt worden.

Naast de bezuinigingen heeft de ambtenarij zich ook gebogen over voorstellen ter verhoging van de inkomsten. Door het plaatsen van reclamemasten en windturbines(V.B.O.L.K.B. opgelet !) zou er 95.000 euro op jaarbasis in de gemeentekas kunnen vloeien. Een onderzoek naar lokaties langs de A4 wordt gestart en men verwacht dat de provincie op basis van de nota Wervelender wel wil meerwerken. En dan is daar nog het middel van de belastingverhoging. Nu int de gemeente al 13,2 miljoen euro aan belastingen, retributies en leges. Voor de OZB is er nog een onbenutte belasting-capaciteit van 800.000 euro. Aan precariorechten kan er 15.000 tot 45.000 ontvangen worden. De perceptiekosten zijn er dan al af.

Ten overvloede: hierboven is geen totaalopsomming gegeven, zie daarvoor de gemeentesite. Als alle ambtelijke ideeën(schaven) en ideetjes(schrappen) één op één door de raad zouden worden overgenomen, dan wordt er exclusief de afdeling Samenleving geraamd dat in 2012 425.000 euro wordt bespaard,  in 2013 1,2 miljoen, in 2014 1,5 miljoen en in 2015 1,6 miljoen. Aan extra inkomsten raamt ambtelijk Kaag en Braassem in 2012  811.000 euro, in 2013  821.000 euro, in 2014  926.000 euro en in 2015  936.000 euro. Dit is inclusief de OZB belastingverhoging van 20%. Dat moet ik de raad nog zien doen.

Hoe gaat het nu verder ? Op 16 en 21 juni zijn er avonden voor inwoners. Zij mogen hun wensen, ideeën, bezwaren kenbaar maken. Wordt het erg druk dan volgt er op 5 juli nog een avond. Op 9 augustus komt het college met haar advies aan de raad en zal de raad een inspraaktraject beginnen.

“ In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond”

Dat eerste zal waar zijn, maar het tweede niet. Ik vermoed  dat de discussie nog lang zal naklinken, want de uitgangspunten zoals de gemeente die ziet en waarop zij wil inspelen:

- van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid

- van aanbieden naar vraaggericht

- van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit

- van reactief(het overkomt je) naar proactief(zelf sturend)    

- van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven  loslaten

zullen heel wat voeten in de aarde hebben en veel emoties oproepen.

Henk van Tol.

(spender).

Stelling.

Het  effectiefst bezuinigen is investeren in kwaliteit.

Esther de Haas.( Rijksuniversiteit Groningen, 2010)

Uitkomsten ambtelijke overwegingen kerntakendiscussie

De uitkomsten van de ambtelijke overwegingen over de kerntaken van de gemeente zijn openbaar. U kunt de documenten onderaan dit bericht downloaden.

Waarom een kerntakendiscussie?
Twee jaar na de fusie heeft het gemeentelijke bestuur besloten om zich te bezinnen op de rol van de gemeentelijke overheid. Hoe ziet het toekomstige takenpakket van de gemeente eruit en hoe moet de ambtelijke organisatie ingericht worden om dat takenpakket optimaal uit te voeren? Dit is in het kort de kerntakendiscussie. Op rijksniveau worden bezuinigingen doorgevoerd en taken met een korting op de middelen overgeheveld naar gemeenten. Dat vormt ook de noodzaak om de discussie hoe dit kan worden opgevangen, te voeren in de gemeente.

Herverdelen van geld doet altijd pijn bij diegenen die ook minder gaan krijgen. Dit geldt zowel voor inwoners als ambtenaren. Helaas valt deze pijn niet weg te nemen of te verlichten. Sterker nog: gemeenten zullen in de toekomst met minder geld, meer moeten doen. Daarvoor is een kritische blik naar de inzet en besteding van middelen noodzakelijk.

Aanpak bezuinigingen
Omdat professionalisering van de organisatie het doel is, heeft de gemeente ervoor gekozen om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf uitgangspunten op te stellen. Benadering vanuit inhoud en visie maakt, dat college en raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten die staan voor de ontwikkelingen zoals de gemeente die ziet en waar zij op in wil spelen zijn:

  1. Van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid.
  2. Van aanbieden naar vraaggericht.
  3. Van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit.
  4. Van reactief (het overkomt je) naar proactief (zelf sturend).
  5. Van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven loslaten.

Vanuit het motto ‘Relevant en Realistisch’ is langs verschillende lijnen gekeken naar de taken, de manier waarop die uitgevoerd of versoberd kunnen worden en hoe processen te vereenvoudigen. De ambtelijke organisatie heeft ideeën uitgewerkt in zogenoemde ‘productsheets’. Daarin staat beschreven wat we nu doen, hoe we kunnen bezuinigen of de organisatie anders in kunnen richten en wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners én de eigen organisatie. Een deel van de organisatie heeft dit verwoord in een visiedocument, waarin de uitgangspunten voor het maken van keuzes wordt verwoord vanuit 11 kernwaarden. Hierbij is uitgegaan van het Strategisch Document van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV).
 

Er is gekeken langs drie assen:

Figuur bij kerntakendiscussie

Deze indeling is ook weer terug te vinden in de productsheets

Raadpleging door college
Wat er nu ligt, zijn ambtelijke plannen. Het college moet nog een advies maken voor de raad over welke plannen in te voeren en op welke manier. Om een goede keuze te kunnen maken, organiseert het college op 16 juni en 21 juni avonden voor inwoners. Bij veel belangstelling wordt ook 5 juli nog een avond georganiseerd. Inwoners kunnen op deze avonden aangeven of er in de productsheets informatie mist die belangrijk is voor het advies van het college aan de raad. Op dinsdag 9 augustus is het advies van het college klaar. Inwoners kunnen hun aanbevelingen ook mailen naar info@kaagenbraassem.nl.

Inspraak door gemeenteraad
Vanaf 9 augustus is dus bekend wat de keuzes van het college zijn en hoe zij tot die keuzes is gekomen. Vanaf dan neemt de gemeenteraad het voortouw in de discussie en gaat het inspraaktraject van start. De raad organiseert ook weer een informatieronde. De datum hiervan is nog niet bekend. Op deze avond bespreekt zij met de inwoners het advies van het college. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond.

De gemeenteraad vergadert 23 mei 2011

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad Kaag en Braassem is op maandag 23 mei 2011 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. De agenda voor de vergadering is als volgt:

Visiedocument “Herpositionering taken ISDR”
Nieuwe ontwikkelingen maken het voor het AB van de ISDR en voor de raden van de deelnemende gemeenten noodzakelijk om het nut en de doelmatigheid van de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen af te wegen. In het visiedocument wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het huidige takenpakket van de ISDR.

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
Tijdens de raad van 18 april is middels een voorstel van orde het voorstel aangehouden. Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken welke minimale eisen (van provincie en rijk) er zijn voor het archeologiebeleid.

Bestuursakkoord 2011-2015
Het onderhandelaarsakkoord is een akkoord tussen het Rijk, de VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Met het akkoord wordt een beweging doorgezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Over dit akkoord wordt gesproken en gestemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni.

De onderstaande stukken zijn niet ter bespreking in de raad geagendeerd:
a. Rechtmatige uitvoering Algemene Subsidieverordening Jacobswoude
b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
c. Verordening Wet sociale werkvoorziening
d. Regionaal risicoprofiel

De complete agenda, inclusief alle vergaderstukken voor deze vergadering, kunt u vinden in de vergaderkalender

Advertentieblok 3