Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Verenigingen « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Nieuwe sponsorovereenkomst Heembouw en wbv Alkemade met VakantieSpelen Alkemade

Dinsdag 15 november tekenden zowel Heembouw als Woningbouwvereniging Alkemade een nieuwe sponsorovereenkomst met de Stichting Vakantiespelen Alkemade. Heembouw en Woningbouwvereniging Alkemade zetten hiermee hun ondersteuning van de Stichting Vakantiespelen voort, voor wederom een periode van 5 jaar. De feestelijke ondertekening vond plaats op het kantoor van de Woningbouwvereniging.

Op de foto van links naar rechts: Rob Hensen, directeur Woningbouwvereniging Alkemade, Walter Verdel, voorzitter Stichting vakantiespelen en Martien Akerboom, Heembouw.

Heembouw en de Woningbouwvereniging ondersteunen de Stichting Vakantiespelen sinds 2007, toen door nieuwe regelgeving ten aanzien van de verbranding van het overgebleven hout na de huttenbouw, de Stichting Vakantiespelen met een hoge onvoorziene kostenpost werd geconfronteerd en in haar voortbestaan werd bedreigd.

Gelukkig zal ook in 2012 weer een Huttenbouw, gecombineerd met Open Huis worden georganiseerd in de drie dorpskernen van de voormalige gemeente Alkemade. De Stichting Vakantiespelen doet dit dan voor de 43ste keer. Behalve de Huttenbouw, waaraan jaarlijks een kleine 1.000 kinderen deelnemen, organiseert de Stichting Vakantiespelen nog diverse andere activiteiten in de zomerperiode, zoals een sport & speldag, een polderpuzzeltocht en een wandelvierdaagse.

Informatieavond gemeenteraad Kaag en Braassem over de bezuinigingen

De gemeenteraad organiseert maandagavond 10 oktober een informatieavond over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is de taak van de gemeenteraad om deze voorstellen over te nemen, aan te passen of te verwerpen. Dit wil de gemeenteraad op een weloverwogen manier doen en daarom horen de raadsleden graag de mening van de inwoners en verenigingen/instanties.

De informatieavond is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 – 22.00 uur. De raadsleden willen met u praten in een informele setting en in kleinere groepen. Deze avond zijn er 3 rondes met elk een gespreksduur van 40 minuten.

Opgeven kan via de site van de gemeente Kaag en Braassem

Concept Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie Kaag en Braassem

Dinsdag 6 september hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem de conceptversie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) gepresenteerd. Hierin staan de keuzes die het college maakt voor de toekomst van Kaag en Braassem. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven. De MRSV is uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Document. In december spreekt de gemeenteraad zich uit over deze conceptversie. De MRSV is digitaal te raadplegen op www.kaagenbraassem.nl.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie

Hoe zou Kaag en Braassem er over 10 jaar uit kunnen en moeten zien? Dat is de vraag die centraal staat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025. Welke vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen? Welke kansen biedt onze mooie, groen-blauwe gemeente? Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en deskundigen hebben we daar het afgelopen jaar intensief naar gekeken. Op basis van alle input maakten we heldere keuzes voor de toekomst van Kaag en Braassem en formuleren we nieuw beleid. Beleid op gebied van wonen, recreatie, economie, bereikbaarheid en samenleving. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven.

 Inloopavond 6 oktober

Op donderdag 6 oktober organiseren we een inloopavond over de MRSV in de Alkeburcht. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de gemeente over de diverse onderwerpen die in de MRSV aan de orde komen. De inloopavond is van 19.30 – 21.30 in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom.  

Ter inzage

Het ontwerp van de MRSV ligt met ingang van donderdag 8 september 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden, of op afspraak. Na de inspraaktermijn verwerkt de gemeente de reacties. Op 28 november wordt de conceptversie van de MRSV besproken in het Politiek Forum en op 12 december spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

 ACHTERGRONDINFORMATIE

In de MRSV maakt de gemeente enkele keuzes die voor alle beleidsvelden van belang zijn:

• Strategische Keuzes

  1. geen nieuwe (grootschalige) woningbouwplannen;
  2. delen verantwoordelijkheid (met de burger);
  3. verschil maken tussen groei- en groenkernen;
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop;
  5. ontwikkelen door beheer.

 • Ruimtelijke hoofdstructuur

Kaag en Braassem kent in het buitengebied vier verschillende landschappen: het veenweidegebied, de droogmakerij, de glastuinbouw en de A4/HSL. Daarnaast worden twee bijzondere lintvormige structuren onderscheiden. Het gaat om de zones langs de Wijde Aa en de Drecht. Door versterking van deze verschillen draagt Kaag en Braassem bij aan de diversiteit van natuur en landschap en instandhouding van het Groene Hart  

• Rust en vertier

De ligging van Kaag en Braassem te midden van het Hollands Plassengebied biedt de gemeente veel mogelijkheden op recreatief gebied. ‘Alles overal toestaan’ betekent echter dat waardevolle landschappen verloren gaan. Het is belangrijk dat de gemeente zoekt naar een balans tussen voldoende mogelijkheden voor ruimte en rust en intensievere vormen van recreatie. De gemeente wil zo veel mogelijk gehoor geven aan de vele enthousiaste plannen van particuliere initiatiefnemers. Het zijn juist de ondernemers die het moeten gaan doen. 

• Wonen in leefbare kernen

Kaag en Braassem wil een mooie woongemeente zijn. Een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door haar unieke ligging, maar ook een gemeente die zich onderscheidt door unieke woonmilieus. Diversiteit moet de komende jaren meer ruimte krijgen. Bovendien wil de gemeente dat iedereen aan bod komt op de woningmarkt. Een onlangs uitgevoerde analyse van de woningmarkt is hierbij ons vertrekpunt. De leefbaarheid van de kernen staat hoog in het vaandel.

 • Gezonde economische ontwikkeling

Kaag en Braassem kent een strategische ligging aan de A4 en dichtbij Schiphol. De glastuinbouw in de gemeente maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. De gemeente is al met al een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De komende jaren willen we deze kansen beter gaan benutten en meer ruimte bieden aan bedrijvigheid. Denk aan het inzetten op kansrijke economieën en samenwerking in de regio. Want economische ontwikkeling is nodig om te zorgen voor een gezonde woonwerkbalans.

 • Alle kernen bereikbaar

Voor het goed functioneren van een gemeente met meerdere kleine kernen is bereikbaarheid een van de belangrijkste randvoorwaarden. Een goede bereikbaarheid tussen de kernen onderling betekent dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de verschillende kernen. Een goede bereikbaarheid naar de omliggende regio is van economisch belang, voor de aan – en afvoer van goederen, maar ook voor het woon-werkverkeer. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden worden in de plannen betrokken.

 • Samenleving in beweging

In de MRSV streven we naar een wederzijdse versterking van het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij houden we rekening met de verschillende snelheden van beide domeinen. De samenleving verandert immers vaak sneller dan de gebouwde omgeving. In het sociale domein sturen we aan op steeds meer zelfstandigheid van onze inwoners. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, nieuw of gebruikt, maken we gebruik van de kansen die liggen in goede samenwerking en betrokkenheid in de buurt. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ondersteuning die de gemeente in dit proces kan bieden.

 • Dorpsperspectieven

Kaag en Braassem is een gemeente die opgebouwd is uit verschillende dorpskernen met elk een eigen karakteristiek. In dit hoofdstuk geven we van alle dorpskernen binnen de gemeente een omschrijving van die karakteristiek. Wat is de oorsprong van het dorp en hoe ziet het er nu uit? Hoe zit het met de aanwezigheid van voorzieningen? Wat  eeft er? Vervolgens besteden we aandacht aan het toekomstperspectief van het dorp tegen de achtergrond van de nieuwe beleidsuitgangspunten. Hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit? Liggen er kansen die benut kunnen worden? Komen er nieuwe woningen of bedrijven?

• Duurzaamhiedsagenda

De gemeente maakt de keuze om op het gebied van duurzaamheid trendvolgend te zijn. Dat betekent dat Kaag en Braassem een veilige een duurzame leefomgeving voor haar inwoners wenst te zijn, maar zonder vooruit te lopen op vernieuwende maatregelen, technieken en/of investeringen op gebied van duurzaamheid. Onlangs is in overleg met andere gemeenten in de regio een Duurzaamheidsagenda opgesteld. In onze gemeente vertalen we de Duurzaamheidsagenda in twee wensbeelden: een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame inrichting.

• Uitvoeringsstrategie

De MRSV beschrijft de maatschappelijk ruimtelijke ambitie van de gemeente voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar de MSV gaat niet alleen over ambitie, het moet ook haalbaar zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop wij de komende jaren de ruimtelijke ambitie willen gaan verwezenlijken. De ruimtelijke ambitie is opgebouwd uit een veelheid van ontwikkelingen en projecten. Een tabel biedt overzicht van alle projecten en hun mogelijke financieringsbronnen. Voor het verwezenlijken van de maatschappelijke ambitie is de gemeentelijke begroting voor 2012 het uitgangspunt voor de komende jaren.

College stelt 2,25 miljoen euro bezuinigingen voor

 Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt uit de vele voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen en professionalisering van de gemeente. De keuzes dienen als uitgangspunt voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorstellen brengen samen maximaal 2,250 miljoen op in 2015. De keuzes en bijbehorende productsheets staan op http://www.kaagenbraassem.nl/.

Het college is bij de keuze van de bezuinigingen uitgegaan van een indeling in 3 categorieën, waarbij de impact op het maatschappelijk effect een belangrijke rol hebben gespeeld.

300.000 euro wordt bereikt door het versoberen van de verstrekkingen in het kader van de individuele WMO-voorzieningen. Dit door middel van de nieuwe (regionale) verordening “De Kanteling”.

De subsidie op het onderhoud op sportaccommodaties wordt met 5% gekort (20.000 euro), 125 duizend euro wordt bezuinigd door het sluiten van de biblioteek in Roelofarendsveen, het overige budget (200.000 euro) wordt ingezet voor de Bibliobus welke moet stoppen bij schoollokaties.

Zwembad De Kleine Oase dient een bezuiniging van € 15.000 te leveren, (ongeveer 20% van de gemeentelijke subsidie in 2010). Dit moet worden opgevangen door een verhoging van de entree of de verhoging van de sponsorbijdragen aan het zwembad.

Alle verenigingen moeten rekenen op een vermindering van de subsidie met 10% maar ook de WOZ-subsidie wordt afgebouwd voor de verenigingen met een eigen gebouw.

Veel geld wordt bezuinigd door efficienter te gaan werken in het gemeentehuis zelf, op de salarisadministratie wordt hierdoor 40 duizend euro verdiend. Ook moet de afdeling voorlichting het doen zonder ingehuurde tekstschrijvers (70 duizend euro)

Ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten kan nog, nu wordt er alleen nog maar een extra reclamemast voorgesteld. Vooralsnog wordt er door het College afgezien van belastingverhogingen. Wel ligt er een voorstel van verschuiving van lasten (lagere Reiniginglasten voor ieder huishouden, verhoging WOZ eigenaren), deze keuze wordt geheel aan de Raad gelaten.

Het is nu aan de raad van de gemeente Kaag en Braassem, om de bezuinigingen te beoordelen en eventueel vast te stellen. Naast dee voorstellen kan de Raad ook zelf nog enkele posten toevoegen

 

Kaasschaaf of kaasrasp: relevant of realistisch ?

Is het nog aangenaam om raadslid in de gemeente Kaag en Braassem te zijn? Het ligt er aan op welk tijdstip je hen dat vraagt. Als raadslid kun je nooit iedere inwoner tevreden stellen en in november 2011 wordt dat alleen maar lastiger. Dan moet de raad een beslisssing nemen over de bezuinigin-gen voor de jaren 2012/2015. Onder de wat eufemistischer klinkende naam “kerntakendiscussie” zijn vorige week de ambtelijke plannen hiervoor be-kend gemaakt. (zie de site van de gemeente). Om het de raadsleden nog wat onaangenamer te maken wordt er voorgesteld de raadsvergoeding met 20% te korten. Nu is het al zo dat je voor je gezondheid en tegen bijna evenredige vergoeding beter een krantenwijk (frisse lucht en beweging) kunt nemen dan in vergaderingen al die vaak gebakken lucht te moeten aan-horen.

Eindelijk is het zover dat de al in het najaar van 2008 bij de fusiebesprekingen geuite wens voor een kerntakendiscussie in vervulling kan gaan. Dit mede onder druk van de bezuinigingen op de rijksgelden waarmee steeds meer taken door de gemeenten moet worden uitgevoerd(Bestuursakkoord). In de lokale samenleving is zo hier en daar al de nodige onrust ontstaan vanwege het uitblijven over de duidelijkheid van de te verwachten kortingen op gemeentesubsidies (zwembad De Kleine Oase te Leimuiden  o.a.)

Het is nog niet zo lang geleden dat op het achterplat van het Witte Weekblad burgemeester van der Velde en gemeentesecretaris Sprey aankondigden dat de ambtelijke bezuinigingsdiscussie op punt van bevallen stond en dat bij deze operatie de kaasschaaf niet gehanteerd zou worden. Echte keuzes stonden de raad te wachten. Ik vreesde al dat de huisvuilinzameling afgeschaft zou worden(alles in het water gekieperd), de straatverlichting uitgeschakeld, de brandbestrijding geprivatiseerd, zoals in vroeger tijden. Uit welk gemeentelijk samenwerkingsverband(totale jaarlijkse bijdragen zo’n 9 miljoen euro(pag.79 programmabegroting 2011) zou Kaag en Braassem zich terugtrekken? Zouden daarmee, exclusief uittredingssommen, financiële klappers te maken zijn ?

Ik denk dat beide dames als gevolg van drukke arbeid te weinig tijd in de keuken doorbrengen en het verkeerde huishoudelijk apparaat hebben opgevoerd. Wellicht bedoelden ze de kaasrasp. Want hoewel:

“de gemeente ervoor gekozen heeft om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf(voor wie anders) uitgangspunten op te stellen”

kan ik me na lezing van de grote hoeveelheid bezuinigingsvoorstellen toch niet anders indenken dan dat men, hoewel het niet de bedoeling was, toch onbewust flink aan het schaven is geweest.

Uitgaande van het motto: Relevant en Realistisch is geen enkel taakveld gespaard en is er nagegaan of verandering, versobering, vereenvoudiging, besparing, afschaffing of hoe je de bezuiniging ook noemen wil, tot financiële opbrengsten kunnen leiden. De ambtelijk ingeschatte opbrengsten staan in zogenoemde ‘productsheets’. De afdeling Samenleving heeft er duidelijk meer werk van gemaakt en in een 65 pagina’s tellende notitie veel sociaal-maatschappelijke taken (voorlopig) buiten de bezuinigingen weten te houden onder het mom van: niet mogelijk, niet gewenst, vooralsnog niet mogelijk, na evaluatie, niet van toepassing, wordt onderzocht. Voedselbank, Vluch-telingenwerk, Schoolbegeleidingsdienst, Ambulant Jongerenwerk ontsnappen de bezuinigingsdans echter niet. Dat laatste geldt ook voor de cultuur- recreatie- en sportsector. Die worden in hoge mate het slachtoffer. Dat wordt nog een knokpartij op punten binnen de raad.

Stichting Cultureel Centrum Hoogmade, Stichting WIJ kunst en cultuur, muziekverenigingen, historische verenigingen etc, maar ook sportverenigingen, sportcomplex de Tweesprong, zwembad Oase, kindervakantiespelen, bibliotheek de Bloemlezer, jeugdactiviteiten, GIPS-, Ghana- en andere projecten, seniorenactiviteiten, wie niet eigenlijk, kunnen er op rekenen via de methode Halbe Zijlstra de gemeentelijke subsidiekraan in deze periode te zien opdrogen.

Een kort overzicht van een aantal ambtelijk voorgestelde bezuinigingen op andere taakvelden.

Ruimtelijke ordening.

Rolverandering van beleidsontwikkeling naar strategische partner en minder opstellen van sectorale visies moeten leiden van 46.500 naar 121.000 euro bezuiniging. Het privatiseren van de drie weekmarkten moet 21.000 euro opleveren. Maar wie wil ze ? Toezicht handhaving (58.000), vergunning verlening (135.000) en milieubeheer (100.000) staan voor deze bedragen genoteerd. Recreatie en toerisme (jaarbudget 65.000) zijn speerpunten. De bezuinigingskeuze voor dit minieme recreatiepotje wordt op nul euro geraamd. De monumentensubsidie(25.000) gaat er per 2014 aan en de historische verenigingen krijgen in 2013 niets meer. De 20 molens blijven gespaard (31.000 euro). Je kunt ook moeilijk anders als molenrijke gemeente.

Bedrijfsvoering en middelen.

Op het totaal van 146.000 euro aan verzekeringspremies wil men 9.400 euro besparen. Het budget facilitaire zaken (100.0000) wordt gekort met 14.000 euro o.a door versobering lunch. De secundaire arbeidsvoorwaarden (445.000 euro) worden met 70.000 euro minder aantrekkelijk gemaakt. Het georganiseerd overleg moet nog gehoord worden. Bespaard worden moet er ook op het budget van de adviesfunctie: 33.000 euro eraf.

De afdeling Communicatie (3,4 fte) met een budget van 291.000, waarvan 188.000 salariskosten gaat er oplopend in jaren 53.000, 66.000, 71.000 en nog eens 71.000 op achteruit. Dit kan door ambtenaren zelf teksten te laten schrijven, de gemeentepagina in het WW om de week te laten verschijnen, drukwerk te vervangen door digitalisering. Het burgerjaarverlsag heeft dit al ondergaan en zal als het wettelijk mogelijk is worden afgeschaft. Personeels- en salarisadministratie(1,86 fte), budget 113.000 wordt gekort: in 2012 met 2400 en in 2015 met 40.000 euro. Het ICT budget (1,5 miljoen) wordt relatief gespaard: 45.000 in 2012 en vervolgens 95.000 euro per jaar.

Openbare ruimte.

Het contract met de milieustraat Rijnstreek loopt op 1 juni 2015 af, dus kan de overgang naar één milieustraat (Veenderveld in Roelofarendsveen) met ingang van 2016  130.000 euro opbrengen. Uitbesteding van graafwerk op gemeentelijke begraafplaatsen 31.000 euro. Besparingen op klein onderhoud wegen 25.000, maaien en slootwerk 15.000, minder borden en hekken (2015) 4000 euro, brugbediening Hoogmade en Bilderdam 20.000. Schaafwerk of raspwerk ? U kiest maar. Met ingang van 2013 denkt men 350.000 euro te besparen op onderhoud openbare ruimte (budget 2011 twee miljoen euro). Onderhoud gebouwen (2013) staat voor 100.000 op de sheet plus nog een nader te bepalen bedrag afhankelijkvan de keuzes die de raad maakt. Momenteel staat Herenweg 165 te Rijnsaterwoude in de etalage voor € 3.300.000,– kk. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via  (071) 332 72 72.

Bestuur.

Hieronder rekent men de griffie, de rekenkamer, de raad, de accountant en de wethouders. Op de burgemeester valt niet te bezuinigen anders dan haar een broodje te verschaffen i.p.v. een warme hap met het college tijdens de dorpsbezoeken. Als in 2014  het aantal wethouders wordt verminderd kan dat per 2015 60.000 euro schelen. Er komt wel een wachtgeldverplichting. Het budget van de raad bedraagt 502.000 euro (college 380.000, salarislasten). Besparing kan door efficiëncy van de griffie( 40.000), raad (74.000), accountant (10.000) en rekenkamer (10.000). Er zijn gemeenten met een gezamenlijke rekenkamer. Ook verlaging raadsvergoeding (20%)  en schrappen presentiegelden voor commissieleden kan geld in het laadje houden.

Overig.

Hier kan de raad het Ghana-project, opgezet door Alkemade in samenwer-king met de VNG, laten sneuvelen (10.000). De VVD-kaag en Braassem heeft al eerder aangekondigd hiervan voorstander te zijn. Op de kosten van verkiezingen (47.000) kan met ingang van 2014 1.500 euro geraspt worden.

Naast de bezuinigingen heeft de ambtenarij zich ook gebogen over voorstellen ter verhoging van de inkomsten. Door het plaatsen van reclamemasten en windturbines(V.B.O.L.K.B. opgelet !) zou er 95.000 euro op jaarbasis in de gemeentekas kunnen vloeien. Een onderzoek naar lokaties langs de A4 wordt gestart en men verwacht dat de provincie op basis van de nota Wervelender wel wil meerwerken. En dan is daar nog het middel van de belastingverhoging. Nu int de gemeente al 13,2 miljoen euro aan belastingen, retributies en leges. Voor de OZB is er nog een onbenutte belasting-capaciteit van 800.000 euro. Aan precariorechten kan er 15.000 tot 45.000 ontvangen worden. De perceptiekosten zijn er dan al af.

Ten overvloede: hierboven is geen totaalopsomming gegeven, zie daarvoor de gemeentesite. Als alle ambtelijke ideeën(schaven) en ideetjes(schrappen) één op één door de raad zouden worden overgenomen, dan wordt er exclusief de afdeling Samenleving geraamd dat in 2012 425.000 euro wordt bespaard,  in 2013 1,2 miljoen, in 2014 1,5 miljoen en in 2015 1,6 miljoen. Aan extra inkomsten raamt ambtelijk Kaag en Braassem in 2012  811.000 euro, in 2013  821.000 euro, in 2014  926.000 euro en in 2015  936.000 euro. Dit is inclusief de OZB belastingverhoging van 20%. Dat moet ik de raad nog zien doen.

Hoe gaat het nu verder ? Op 16 en 21 juni zijn er avonden voor inwoners. Zij mogen hun wensen, ideeën, bezwaren kenbaar maken. Wordt het erg druk dan volgt er op 5 juli nog een avond. Op 9 augustus komt het college met haar advies aan de raad en zal de raad een inspraaktraject beginnen.

“ In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond”

Dat eerste zal waar zijn, maar het tweede niet. Ik vermoed  dat de discussie nog lang zal naklinken, want de uitgangspunten zoals de gemeente die ziet en waarop zij wil inspelen:

- van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid

- van aanbieden naar vraaggericht

- van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit

- van reactief(het overkomt je) naar proactief(zelf sturend)    

- van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven  loslaten

zullen heel wat voeten in de aarde hebben en veel emoties oproepen.

Henk van Tol.

(spender).

Stelling.

Het  effectiefst bezuinigen is investeren in kwaliteit.

Esther de Haas.( Rijksuniversiteit Groningen, 2010)

Uitkomsten ambtelijke overwegingen kerntakendiscussie

De uitkomsten van de ambtelijke overwegingen over de kerntaken van de gemeente zijn openbaar. U kunt de documenten onderaan dit bericht downloaden.

Waarom een kerntakendiscussie?
Twee jaar na de fusie heeft het gemeentelijke bestuur besloten om zich te bezinnen op de rol van de gemeentelijke overheid. Hoe ziet het toekomstige takenpakket van de gemeente eruit en hoe moet de ambtelijke organisatie ingericht worden om dat takenpakket optimaal uit te voeren? Dit is in het kort de kerntakendiscussie. Op rijksniveau worden bezuinigingen doorgevoerd en taken met een korting op de middelen overgeheveld naar gemeenten. Dat vormt ook de noodzaak om de discussie hoe dit kan worden opgevangen, te voeren in de gemeente.

Herverdelen van geld doet altijd pijn bij diegenen die ook minder gaan krijgen. Dit geldt zowel voor inwoners als ambtenaren. Helaas valt deze pijn niet weg te nemen of te verlichten. Sterker nog: gemeenten zullen in de toekomst met minder geld, meer moeten doen. Daarvoor is een kritische blik naar de inzet en besteding van middelen noodzakelijk.

Aanpak bezuinigingen
Omdat professionalisering van de organisatie het doel is, heeft de gemeente ervoor gekozen om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf uitgangspunten op te stellen. Benadering vanuit inhoud en visie maakt, dat college en raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten die staan voor de ontwikkelingen zoals de gemeente die ziet en waar zij op in wil spelen zijn:

  1. Van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid.
  2. Van aanbieden naar vraaggericht.
  3. Van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit.
  4. Van reactief (het overkomt je) naar proactief (zelf sturend).
  5. Van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven loslaten.

Vanuit het motto ‘Relevant en Realistisch’ is langs verschillende lijnen gekeken naar de taken, de manier waarop die uitgevoerd of versoberd kunnen worden en hoe processen te vereenvoudigen. De ambtelijke organisatie heeft ideeën uitgewerkt in zogenoemde ‘productsheets’. Daarin staat beschreven wat we nu doen, hoe we kunnen bezuinigen of de organisatie anders in kunnen richten en wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners én de eigen organisatie. Een deel van de organisatie heeft dit verwoord in een visiedocument, waarin de uitgangspunten voor het maken van keuzes wordt verwoord vanuit 11 kernwaarden. Hierbij is uitgegaan van het Strategisch Document van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV).
 

Er is gekeken langs drie assen:

Figuur bij kerntakendiscussie

Deze indeling is ook weer terug te vinden in de productsheets

Raadpleging door college
Wat er nu ligt, zijn ambtelijke plannen. Het college moet nog een advies maken voor de raad over welke plannen in te voeren en op welke manier. Om een goede keuze te kunnen maken, organiseert het college op 16 juni en 21 juni avonden voor inwoners. Bij veel belangstelling wordt ook 5 juli nog een avond georganiseerd. Inwoners kunnen op deze avonden aangeven of er in de productsheets informatie mist die belangrijk is voor het advies van het college aan de raad. Op dinsdag 9 augustus is het advies van het college klaar. Inwoners kunnen hun aanbevelingen ook mailen naar info@kaagenbraassem.nl.

Inspraak door gemeenteraad
Vanaf 9 augustus is dus bekend wat de keuzes van het college zijn en hoe zij tot die keuzes is gekomen. Vanaf dan neemt de gemeenteraad het voortouw in de discussie en gaat het inspraaktraject van start. De raad organiseert ook weer een informatieronde. De datum hiervan is nog niet bekend. Op deze avond bespreekt zij met de inwoners het advies van het college. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2011

Vrijdagmorgen 29 april 2011 heeft burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. Van der Velde-Menting, de versierselen behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau uit aan zeven inwoners van de gemeente uitgereikt.

De heer T.M.C. Verhaar:

De heer Verhaar heeft tijdens de laatste bestuursvergadering in 2010 afscheid genomen als voorzitter van Plantaris, waar hij 16 jaar lang actief is geweest. Naast de normale bestuurszaken zoals vergaderen, representatiebezoeken en contacten onderhouden met sponsors en gemeente heeft de heer Verhaar zich in al die jaren ook ingezet voor heel veel andere zaken, zoals de website. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de Braassemloop een jaarlijks onderdeel is geworden van het Zorg en zekerheidcircuit. De onderliggende kracht van de inzet van de heer Verhaar en zijn manier van leiding geven waren relativerend en positief.

 Mevrouw A.P. van Es-L’Ami:

Mevrouw van Es-L’Ami is sinds 1971 lid van de Zwem- en Poloclub Alkemade en vormt al 40 jaar de ruggengraat van de vereniging. Vanaf het begin heeft mevrouw van Es-L’Ami het wedstrijdsecretariaat voor haar rekening genomen voor zowel de zwem- als de poloafdeling. Ook is mevrouw Van Es-L’Ami jurylid waardoor ze de nodige zaterdagavonden in het zwembad doorbrengt om wedstrijdformulieren en consumpties voor de scheidsrechters en juryleden te verzorgen. Verder regelt mevrouw Van Es-L’Ami een en ander voor het clubblad, int ze de contributies en organiseert ze de zwemvierdaagse.

 De heer H.J. Hoogenboom:

De heer Hoogenboom heeft in 1982 de Modelbouwvereniging opgericht in Woubrugge en is tot 1997 penningmeester van deze vereniging geweest. De heer Hoogenboom heeft 21 jaar lang vrijwilligerswerk verricht voor de Katholieke Kerk in Woubrugge. Daarnaast heeft de heer Hoogenboom een adviserende rol gespeeld voor het verplaatsen van de kerktoren naar de Algemene begraafplaats in Woubrugge. De heer Hoogenboom is sinds 1997 voorzitter van de Oranjevereniging Woubrugge. Hij is altijd in touw om activiteiten goed te laten verlopen. Ook de ouderen worden niet vergeten door de heer Hoogenboom. Ieder jaar op 30 april wordt door hem een koffieconcert en klaverjasavond georganiseerd.

 Mevrouw C.M.E. Zoet-de Jeu:

Mevrouw Zoet-de Jeu speelt sinds 1965 toneel bij Toneelvereniging Theodulfus te Oude Wetering, waar ze al vanaf 1969 het gehele secretariaat op zich neemt. Mevrouw Zoet-de Jeu schildert daarnaast het decor, verzorgt de kleding en vervangt, bij afwezigheid, de souffleur. Ook collecteert mevrouw Zoet-de Jeu al meer dan 25 jaar voor de Anjeraktie. Ze zet zich daarnaast vanaf 1988 in voor Burenhulp, brengt bezoeken aan mensen die zich eenzaam voelen en is al jaren werkzaam bij OTDO (Ondersteuning Service bij Dementerende Ouderen) om ervoor te zorgen dat ook deze mensen niet vergeten worden.

 De heer C.J.M. Bakker:

De heer Bakker is sinds 1964 lid van tafeltennisvereniging De Treffers, waar hij vanaf 1974 deel uitmaakt van het bestuur. De heer Bakker heeft meerdere bestuursfuncties bekleed, waaronder die van voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid technische zaken.

Ondanks dat de heer Bakker in 2007 zijn taken heeft neergelegd, is hij nog steeds nauw betrokken bij de vereniging. Zo is hij nog regelmatig aanwezig bij bestuursvergaderingen en gaat hij nog steeds mee naar de vergaderingen van de Nederlandse Tafeltennis Bond. Daarnaast valt hij, indien nodig, in voor een trainer of begeleider van het jeugdteam.

 De heer G.P.M. de Koning:

De heer de Koning is sinds 1978 secretaris en penningmeester van voetbalvereniging DOSR te Roelofarendsveen. De heer de Koning adviseert het bestuur hoe een gezonde vereniging te kunnen zijn en te kunnen blijven. De heer de Koning zet hierbij de ervaring in die hij opgedaan heeft in zijn functie van commissaris bij de plaatselijke Rabobank en zijn functie in de financiële commissie bij de KNVB.

 Mevrouw A.H.M. van Berkel-Van Haestregt:

Mevrouw van Berkel-van Haestregt viert in 2011 haar 35-jarig jubileum bij Toneelvereniging St. Pancratius. Mevrouw Van Berkel bekleed al meer dan 20 jaar een bestuursfunctie binnen de toneelvereniging. Ook is mevrouw Van Berkel actief binnen diverse commissies, zoals de redactie en de technische commissie. Daarnaast zorgt ze ervoor dat het clubblad bezorgd wordt bij de leden en is ze veel bezig met de voorbereidingen van ieder Open Toernooi van de Tennisvereniging Alkemade. Naast haar inzet voor de tennisvereniging is mevrouw van Berkel van 1981 tot 1989 bestuurslid geweest van Stichting Dorpshuis De Alkeburcht te Roelofarendsveen.

Uitreiking Sport Promotie Award

Op donderdag 21 april 2011 overhandigde wethouder Floris Schoonderwoerd de Sport Promotie Award 2011 aan Rob van der Geest, founding father van Sportweek Kaag en Braassem. De bokaal werd uitgereikt bij Sportcomplex De Tweesprong, waar Van der Geest, niets wetend, verwachtte te worden geïnterviewd door een sportblad

De Nationale Sportweek in Kaag en Braassem lijkt wederom een succes te worden. De aftrap vormde, mede dankzij het bezoek van Renz Rotteveel en Jochem van Gelder, een goed begin. Ook de inzet van alle vrijwilligers mag hierbij niet vergeten worden, in het bijzonder die van Rob van der Geest. Ondanks het feit dat Van der Geest drie winkels moet managen, vindt hij tijd om het vliegwiel te vormen van Sportweek Kaag en Braassem. Van der Geest wordt beschouwd als founding father en het gezicht naar buiten.

Het samenbrengen van allerlei mensen, sporten, onderwijs en organisaties is iets dat de gemeente belangrijk vindt. Om deze reden wil de gemeente Rob van der Geest de Sport Promotie Award 2011 overhandigen.

Gezocht: Sportvrijwilliger 2011

Het jaar 2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van de Vrijwilliger. Ook op het gebied van sport zijn vrijwilligers van het grootste belang. Zonder vrijwilligers zouden er geen sportverenigingen zijn, geen sportevenementen worden georganiseerd en zou de sociale binding in onze dorpen een stuk minder zijn.

Om deze reden organiseert Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem tijdens de Nationale Sportweek de verkiezing ‘Sportvrijwilliger van het Jaar’.

Elke sportvereniging mag één van haar vrijwilligers voordragen voor deze titel. Laat deze persoon voor een jaar het boegbeeld zijn van de vrijwilligers binnen uw vereniging; een ambassadeur die anderen enthousiast maakt om ook de handen uit de mouwen te steken.

Alle sportverenigingen in Kaag en Braassem hebben een brief ontvangen met daarbij een voordrachtformulier. Dit formulier kan tot 9 april worden ingeleverd bij de Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem, via sportpromotiekaagenbraassem@gmail.com. De uitreiking vindt plaats tijdens de opening van de Sportweek op zaterdag 16 april.

Oud Alkemade bezorgd om archiefonderzoek

De vrijwilligers van stichting Oud Alkemade hebben hun zorg uitgesproken over de mogelijke overdracht van archiefmateriaal naar Gouda. Het gaat om het archief van de voormalige gemeente Alkemade. Er zijn plannen om dit archief, dat momenteel wordt bewaard in het archief in Alphen aan den Rijn, over te brengen naar streekarchief Midden Holland in Gouda.

 Dat is te lezen in Alkmadders, het kwartaaltijdschrift van de Stichting Oud Alkemade. Gevreesd wordt dat de reis naar Gouda een brug te ver is voor de vrijwilligers die zich nu bezighouden met archiefonderzoek. “Dit betekent dat wij geen artikelen meer in dit blad kunnen plaatsen met historische achtergrond waarvoor archiefonderzoek nodig is. Dit stelt ons diep teleur.”

Het gaat Oud Alkemade met name om de afstand. De stichting heeft er begrip voor dat het gemeentelijk archief niet in Roelofarendsveen kan worden bewaard, maar zou liever zien dat het materiaal wordt ondergebracht in het Regionaal Archief Leiden. Om het probleem onder de aandacht te brengen heeft het bestuur inmiddels een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Kaag en Braassem.

Advertentieblok 3