Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Wonen « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

College stelt 2,25 miljoen euro bezuinigingen voor

 Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt uit de vele voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen en professionalisering van de gemeente. De keuzes dienen als uitgangspunt voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorstellen brengen samen maximaal 2,250 miljoen op in 2015. De keuzes en bijbehorende productsheets staan op http://www.kaagenbraassem.nl/.

Het college is bij de keuze van de bezuinigingen uitgegaan van een indeling in 3 categorieën, waarbij de impact op het maatschappelijk effect een belangrijke rol hebben gespeeld.

300.000 euro wordt bereikt door het versoberen van de verstrekkingen in het kader van de individuele WMO-voorzieningen. Dit door middel van de nieuwe (regionale) verordening “De Kanteling”.

De subsidie op het onderhoud op sportaccommodaties wordt met 5% gekort (20.000 euro), 125 duizend euro wordt bezuinigd door het sluiten van de biblioteek in Roelofarendsveen, het overige budget (200.000 euro) wordt ingezet voor de Bibliobus welke moet stoppen bij schoollokaties.

Zwembad De Kleine Oase dient een bezuiniging van € 15.000 te leveren, (ongeveer 20% van de gemeentelijke subsidie in 2010). Dit moet worden opgevangen door een verhoging van de entree of de verhoging van de sponsorbijdragen aan het zwembad.

Alle verenigingen moeten rekenen op een vermindering van de subsidie met 10% maar ook de WOZ-subsidie wordt afgebouwd voor de verenigingen met een eigen gebouw.

Veel geld wordt bezuinigd door efficienter te gaan werken in het gemeentehuis zelf, op de salarisadministratie wordt hierdoor 40 duizend euro verdiend. Ook moet de afdeling voorlichting het doen zonder ingehuurde tekstschrijvers (70 duizend euro)

Ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten kan nog, nu wordt er alleen nog maar een extra reclamemast voorgesteld. Vooralsnog wordt er door het College afgezien van belastingverhogingen. Wel ligt er een voorstel van verschuiving van lasten (lagere Reiniginglasten voor ieder huishouden, verhoging WOZ eigenaren), deze keuze wordt geheel aan de Raad gelaten.

Het is nu aan de raad van de gemeente Kaag en Braassem, om de bezuinigingen te beoordelen en eventueel vast te stellen. Naast dee voorstellen kan de Raad ook zelf nog enkele posten toevoegen

 

Kaag en Braassem vervolgt aanbesteding Braassemerland

De afgelopen periode heeft de gemeente Kaag en Braassem met de geselecteerde marktpartijen in de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog van Braassemerland de consultatiefase doorlopen. De input van de geselecteerde marktpartijen is meegenomen bij het formuleren van de definitieve uitvraag bij de aanvang van de volgende fase, de dialoogfase.

In de definitieve uitvraag die de gemeente recent heeft verstuurd, zijn de minimumeisen en gunningcriteria opgenomen op basis waarvan de geselecteerde marktpartijen worden beoordeeld. Dit beoordelingskader spitst zich toe op financiën en kwaliteit van de inschrijving, waarbij gezien de huidige markt het onderdeel financiën relatief zwaar telt. Het onderdeel kwaliteit van de inschrijvingen moet hierbij voldoen aan een aantal minimumeisen. Via de gunningcriteria, de basis voor de beoordeling van de inschrijvingen, worden partijen vervolgens uitgedaagd om zo veel mogelijk invulling te geven aan de principes van het eerdere masterplan, verwoord in het blauwe, groene, rode en grijze raamwerk. Zaken als verbinding van het woongebied met het water, een robuuste groenstructuur, ontwikkeling van het recreatieve netwerk en variatie in de stedenbouw komen hierin terug. Daarnaast wordt de kwaliteit van de inschrijvingen onder meer beoordeeld op de onderdelenbewonersparticipatie, volkshuisvesting en recreatie.

Het vervolg van de aanbesteding bestaat uit de dialoogfase, waarin inschrijvingen door de geselecteerde marktpartijen worden gevolgd door een dialoog tussen gemeente en marktpartijen, en daarna de definitieve inschrijving op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling en aansluitende gunning plaatsvindt. Het streven is om in de eerste helft van 2012 het project te gunnen aan de winnende marktpartij.

Afvalinzameling in Kaag en Braassem 10 jaar door Cyclus

Wethouder van Velzen en Directeur van Bloois ondertekenen contract

Met een feestelijke starthandeling gaven wethouder Van Velzen van de gemeente Kaag en Braassem en algemeen directeur van Cyclus de heer Van Bloois op woensdag 1 juni symbolisch het startsein voor de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Cyclus verzorgt de komende tien jaar het afvalbeheer voor de gemeente Kaag en Braassem.

 In de overeenkomst is vastgesteld dat Cyclus het huishoudelijk afval in Kaag en Braassem inzamelt. Het gaat om het legen van minicontainers en verzamelcontainers voor GFT- en restafval en op aanvraag de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. Ook beheert Cyclus de inzamelmiddelen. Denk hierbij aan het onderhoud, de aanschaf en het uitzetten van ondergrondse- , bovengrondse- en minicontainers. Bovendien verzorgt Cyclus een deel van de communicatie met inwoners. Zo kunnen inwoners met vragen of meldingen over de inzameling terecht bij de Klantenservice van Cyclus. Voor het gebruik van het afvalbrengstation Rijnstreek en de inzameling van plastic afval zijn al eerder overeenkomsten afgesloten.

 Maatschappelijke taak

Wethouder Van Velzen is zeer tevreden met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, die in goed overleg tot stand is gekomen. “Na stevige onderhandelingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking.” Ook Cyclus is zeer verheugd en trots op de gedeeltelijk nieuwe overeenkomst. Van Bloois: “De afvalinzameling van de kern Alkemade werd voorheen door een andere partij uitgevoerd. Nu is Cyclus verantwoordelijk voor het afvalbeheer in heel Kaag en Braassem. De gemeente vertrouwt ons een belangrijke maatschappelijke taak toe. Bovendien is de intentie uitgesproken om de samenwerking in de toekomst te intensiveren. Wij zien dat als een kans om in Kaag en Braassem een mooie bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige leefomgeving.”

Uitkomsten ambtelijke overwegingen kerntakendiscussie

De uitkomsten van de ambtelijke overwegingen over de kerntaken van de gemeente zijn openbaar. U kunt de documenten onderaan dit bericht downloaden.

Waarom een kerntakendiscussie?
Twee jaar na de fusie heeft het gemeentelijke bestuur besloten om zich te bezinnen op de rol van de gemeentelijke overheid. Hoe ziet het toekomstige takenpakket van de gemeente eruit en hoe moet de ambtelijke organisatie ingericht worden om dat takenpakket optimaal uit te voeren? Dit is in het kort de kerntakendiscussie. Op rijksniveau worden bezuinigingen doorgevoerd en taken met een korting op de middelen overgeheveld naar gemeenten. Dat vormt ook de noodzaak om de discussie hoe dit kan worden opgevangen, te voeren in de gemeente.

Herverdelen van geld doet altijd pijn bij diegenen die ook minder gaan krijgen. Dit geldt zowel voor inwoners als ambtenaren. Helaas valt deze pijn niet weg te nemen of te verlichten. Sterker nog: gemeenten zullen in de toekomst met minder geld, meer moeten doen. Daarvoor is een kritische blik naar de inzet en besteding van middelen noodzakelijk.

Aanpak bezuinigingen
Omdat professionalisering van de organisatie het doel is, heeft de gemeente ervoor gekozen om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf uitgangspunten op te stellen. Benadering vanuit inhoud en visie maakt, dat college en raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten die staan voor de ontwikkelingen zoals de gemeente die ziet en waar zij op in wil spelen zijn:

  1. Van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid.
  2. Van aanbieden naar vraaggericht.
  3. Van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit.
  4. Van reactief (het overkomt je) naar proactief (zelf sturend).
  5. Van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven loslaten.

Vanuit het motto ‘Relevant en Realistisch’ is langs verschillende lijnen gekeken naar de taken, de manier waarop die uitgevoerd of versoberd kunnen worden en hoe processen te vereenvoudigen. De ambtelijke organisatie heeft ideeën uitgewerkt in zogenoemde ‘productsheets’. Daarin staat beschreven wat we nu doen, hoe we kunnen bezuinigen of de organisatie anders in kunnen richten en wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners én de eigen organisatie. Een deel van de organisatie heeft dit verwoord in een visiedocument, waarin de uitgangspunten voor het maken van keuzes wordt verwoord vanuit 11 kernwaarden. Hierbij is uitgegaan van het Strategisch Document van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV).
 

Er is gekeken langs drie assen:

Figuur bij kerntakendiscussie

Deze indeling is ook weer terug te vinden in de productsheets

Raadpleging door college
Wat er nu ligt, zijn ambtelijke plannen. Het college moet nog een advies maken voor de raad over welke plannen in te voeren en op welke manier. Om een goede keuze te kunnen maken, organiseert het college op 16 juni en 21 juni avonden voor inwoners. Bij veel belangstelling wordt ook 5 juli nog een avond georganiseerd. Inwoners kunnen op deze avonden aangeven of er in de productsheets informatie mist die belangrijk is voor het advies van het college aan de raad. Op dinsdag 9 augustus is het advies van het college klaar. Inwoners kunnen hun aanbevelingen ook mailen naar info@kaagenbraassem.nl.

Inspraak door gemeenteraad
Vanaf 9 augustus is dus bekend wat de keuzes van het college zijn en hoe zij tot die keuzes is gekomen. Vanaf dan neemt de gemeenteraad het voortouw in de discussie en gaat het inspraaktraject van start. De raad organiseert ook weer een informatieronde. De datum hiervan is nog niet bekend. Op deze avond bespreekt zij met de inwoners het advies van het college. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond.

Woningbouwvereniging Alkemade koopt brede school KasKade

Woensdag 23 maart is een koopovereenkomst ondertekend tussen woningbouwvereniging Alkemade en gemeente Kaag en Braassem. Een overdracht ter waarde van circa twaalf miljoen euro. Over twee maanden wordt in Roelofarendsveen brede school KasKade opgeleverd, de allereerste brede school in de gemeente Kaag en Braassem.

De ondertekening van het koopcontract afgelopen woensdag in het gemeentehuis door burgemeester Marina van der Velde-Menting en directeur Rob Hensen van woningbouwvereniging Alkemade markeert een bijzonder moment in de samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.

Het onderhoud en beheer van een aantal maatschappelijke voorzieningen in Kaag en Braassem, waaronder alle scholen, is al langer in handen van de corporatie, maar dat woningbouwvereniging Alkemade de brede school volledig voor eigen rekening en risico in eigendom neemt is nieuw. “We willen als corporatie meer doen dan mensen een dak boven hun hoofd bieden. Een wijk moet ook leefbaar zijn, prettig om in te wonen. Door te investeren in een belangrijke voorziening zoals deze brede school kunnen we daaraan een goede bijdrage leveren”, aldus directeur Rob Hensen. In de nieuwbouwwijk Braassemerland, waar de brede school een opvallende plek inneemt, bouwt woningbouwvereniging Alkemade de komende jaren ook 650 sociale woningen.

Hoewel de ondertekening van de koopovereenkomst tussen de gemeente en woningbouwvereniging Alkemade nu pas heeft plaatsgevonden, is het vanaf het begin de intentie geweest het eigendom uit handen te geven. Wethouder Schoonderwoerd: “De tijd dat een gemeente de enige aangewezen partij is om de volledige verantwoording voor de bouw van scholen op zich te nemen, is voorbij. Een moderne maatschappelijke voorziening zoals deze brede school vraagt om inzet van meerdere partijen, dat kunnen we niet alleen. Woningbouwvereniging Alkemade speelt daarin een belangrijke rol. Onze intensieve samenwerking heeft extra kwaliteit opgeleverd. De verkoop heeft voor ons ook te maken met beleid en investeringskeuzes. Daar past het bezit van dit soort voorzieningen steeds minder in, terwijl de exploitatie wel een taak van corporaties is.

Kaag en Braassem publiceert Strategisch Document

Bent u benieuwd naar de toekomst van Kaag en Braassem? Download dan snel het Strategisch Document. Dit is samengesteld uit de ideeën en opmerkingen van de bewonersavonden van afgelopen november, de adviezen uit de focusgroepen en een naslag op het eigen beleid.

In het stuk staan de trends en ontwikkelingen, de kansen en dilemma’s, de koers voor 2030 en de opgaven die we als gemeente (inwoners en bestuur) met elkaar hebben. Dit Strategisch Document is de basis voor de Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Ook bij het opstellen van de structuurvisie hebben we uw inbreng weer nodig. Binnenkort hoort u hier meer over. Lees daarvoor nu alvast het Strategisch Document. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar mrsv@kaagenbraassem.nl.

Woningmarktonderzoek Gemeente Kaag en Braassem

Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade voeren in februari 2011 onderzoek uit naar de woonwensen van huurders en kopers in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Companen uit Arnhem. Ook de gemeenten zijn enthousiast en werken mee aan het onderzoek.

 Doel woningmarktonderzoek

Een woningmarktonderzoek geeft antwoord op vragen als: voor wie zijn welke woningen nu en in de toekomst nodig? Om hoeveel woningen gaat het, waar en in welke prijsklasse? En wat vinden inwoners belangrijk als het gaat om de woonomgeving en voorzieningen? Met behulp van de resultaten uit het woningmarktonderzoek worden woningbouwprojecten in de nabije toekomst zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de inwoners en wordt actueel beleid opgesteld.

Enquête via internet en telefoon

Alle huishoudens in de gemeente Kaag en Braasem en in een deel van de gemeente Nieuwkoop (voormalige gemeente Ter Aar) krijgen in de komende twee weken een uitnodigingsbrief in de bus. Iedereen kan meedoen via internet. Daarnaast zullen enquêteurs van Companen ook telefonisch enquêtes afnemen. Uiteraard vindt de verwerking van de gegevens anoniem plaats.

Uitkomst van het onderzoek

Voor de zomer van 2011 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via de plaatselijke media.

Advertentieblok 3