Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
MRSV « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Concept Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie Kaag en Braassem

Dinsdag 6 september hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem de conceptversie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) gepresenteerd. Hierin staan de keuzes die het college maakt voor de toekomst van Kaag en Braassem. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven. De MRSV is uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Document. In december spreekt de gemeenteraad zich uit over deze conceptversie. De MRSV is digitaal te raadplegen op www.kaagenbraassem.nl.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie

Hoe zou Kaag en Braassem er over 10 jaar uit kunnen en moeten zien? Dat is de vraag die centraal staat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025. Welke vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen? Welke kansen biedt onze mooie, groen-blauwe gemeente? Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en deskundigen hebben we daar het afgelopen jaar intensief naar gekeken. Op basis van alle input maakten we heldere keuzes voor de toekomst van Kaag en Braassem en formuleren we nieuw beleid. Beleid op gebied van wonen, recreatie, economie, bereikbaarheid en samenleving. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven.

 Inloopavond 6 oktober

Op donderdag 6 oktober organiseren we een inloopavond over de MRSV in de Alkeburcht. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de gemeente over de diverse onderwerpen die in de MRSV aan de orde komen. De inloopavond is van 19.30 – 21.30 in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom.  

Ter inzage

Het ontwerp van de MRSV ligt met ingang van donderdag 8 september 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden, of op afspraak. Na de inspraaktermijn verwerkt de gemeente de reacties. Op 28 november wordt de conceptversie van de MRSV besproken in het Politiek Forum en op 12 december spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

 ACHTERGRONDINFORMATIE

In de MRSV maakt de gemeente enkele keuzes die voor alle beleidsvelden van belang zijn:

• Strategische Keuzes

  1. geen nieuwe (grootschalige) woningbouwplannen;
  2. delen verantwoordelijkheid (met de burger);
  3. verschil maken tussen groei- en groenkernen;
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop;
  5. ontwikkelen door beheer.

 • Ruimtelijke hoofdstructuur

Kaag en Braassem kent in het buitengebied vier verschillende landschappen: het veenweidegebied, de droogmakerij, de glastuinbouw en de A4/HSL. Daarnaast worden twee bijzondere lintvormige structuren onderscheiden. Het gaat om de zones langs de Wijde Aa en de Drecht. Door versterking van deze verschillen draagt Kaag en Braassem bij aan de diversiteit van natuur en landschap en instandhouding van het Groene Hart  

• Rust en vertier

De ligging van Kaag en Braassem te midden van het Hollands Plassengebied biedt de gemeente veel mogelijkheden op recreatief gebied. ‘Alles overal toestaan’ betekent echter dat waardevolle landschappen verloren gaan. Het is belangrijk dat de gemeente zoekt naar een balans tussen voldoende mogelijkheden voor ruimte en rust en intensievere vormen van recreatie. De gemeente wil zo veel mogelijk gehoor geven aan de vele enthousiaste plannen van particuliere initiatiefnemers. Het zijn juist de ondernemers die het moeten gaan doen. 

• Wonen in leefbare kernen

Kaag en Braassem wil een mooie woongemeente zijn. Een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door haar unieke ligging, maar ook een gemeente die zich onderscheidt door unieke woonmilieus. Diversiteit moet de komende jaren meer ruimte krijgen. Bovendien wil de gemeente dat iedereen aan bod komt op de woningmarkt. Een onlangs uitgevoerde analyse van de woningmarkt is hierbij ons vertrekpunt. De leefbaarheid van de kernen staat hoog in het vaandel.

 • Gezonde economische ontwikkeling

Kaag en Braassem kent een strategische ligging aan de A4 en dichtbij Schiphol. De glastuinbouw in de gemeente maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. De gemeente is al met al een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De komende jaren willen we deze kansen beter gaan benutten en meer ruimte bieden aan bedrijvigheid. Denk aan het inzetten op kansrijke economieën en samenwerking in de regio. Want economische ontwikkeling is nodig om te zorgen voor een gezonde woonwerkbalans.

 • Alle kernen bereikbaar

Voor het goed functioneren van een gemeente met meerdere kleine kernen is bereikbaarheid een van de belangrijkste randvoorwaarden. Een goede bereikbaarheid tussen de kernen onderling betekent dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de verschillende kernen. Een goede bereikbaarheid naar de omliggende regio is van economisch belang, voor de aan – en afvoer van goederen, maar ook voor het woon-werkverkeer. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden worden in de plannen betrokken.

 • Samenleving in beweging

In de MRSV streven we naar een wederzijdse versterking van het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij houden we rekening met de verschillende snelheden van beide domeinen. De samenleving verandert immers vaak sneller dan de gebouwde omgeving. In het sociale domein sturen we aan op steeds meer zelfstandigheid van onze inwoners. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, nieuw of gebruikt, maken we gebruik van de kansen die liggen in goede samenwerking en betrokkenheid in de buurt. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ondersteuning die de gemeente in dit proces kan bieden.

 • Dorpsperspectieven

Kaag en Braassem is een gemeente die opgebouwd is uit verschillende dorpskernen met elk een eigen karakteristiek. In dit hoofdstuk geven we van alle dorpskernen binnen de gemeente een omschrijving van die karakteristiek. Wat is de oorsprong van het dorp en hoe ziet het er nu uit? Hoe zit het met de aanwezigheid van voorzieningen? Wat  eeft er? Vervolgens besteden we aandacht aan het toekomstperspectief van het dorp tegen de achtergrond van de nieuwe beleidsuitgangspunten. Hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit? Liggen er kansen die benut kunnen worden? Komen er nieuwe woningen of bedrijven?

• Duurzaamhiedsagenda

De gemeente maakt de keuze om op het gebied van duurzaamheid trendvolgend te zijn. Dat betekent dat Kaag en Braassem een veilige een duurzame leefomgeving voor haar inwoners wenst te zijn, maar zonder vooruit te lopen op vernieuwende maatregelen, technieken en/of investeringen op gebied van duurzaamheid. Onlangs is in overleg met andere gemeenten in de regio een Duurzaamheidsagenda opgesteld. In onze gemeente vertalen we de Duurzaamheidsagenda in twee wensbeelden: een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame inrichting.

• Uitvoeringsstrategie

De MRSV beschrijft de maatschappelijk ruimtelijke ambitie van de gemeente voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar de MSV gaat niet alleen over ambitie, het moet ook haalbaar zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop wij de komende jaren de ruimtelijke ambitie willen gaan verwezenlijken. De ruimtelijke ambitie is opgebouwd uit een veelheid van ontwikkelingen en projecten. Een tabel biedt overzicht van alle projecten en hun mogelijke financieringsbronnen. Voor het verwezenlijken van de maatschappelijke ambitie is de gemeentelijke begroting voor 2012 het uitgangspunt voor de komende jaren.

Advertentieblok 3