Advertentieblok

Advertentieblok


Afspraak = afspraak blijft insteek gesprek

afspraak = afspraakGemeente Kaag en Braassem blijft zich beroepen op de naleving van afspraken over een ondergrondse aanleg van de 380kV hoogspanningslijn bij Nieuwe Wetering. De gemeente is wel bereid om als het kabinet anders besluit, te praten over een ‘next best’ voorstel. Dat is de uitkomst van het gesprek dat vanmorgen is gevoerd tussen minister Schultz, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer en Kaag en Braassem.

Afspraak = afspraak
“Laat ik beginnen met te stellen dat het een open overleg was. We blijven echter van mening dat de overheid zich aan de afspraak moet houden; een ondergrondse verbinding. Dat was ook onze insteek van het gesprek. De ministers houden vast aan het westelijk tracé waarbij zij zich beroepen op de veiligheid van Schiphol. Wij hebben ons daarop ingezet voor een zo gunstig mogelijk voorstel voor onze inwoners, een ‘next best’ voorstel dus eigenlijk”, stelt wethouder Jan Uit den Boogaard. Samen met burgemeester Van der Velde-Menting vormde hij de afvaardiging namens onze gemeente.

‘Next best’
Het ‘next best’ voorstel loopt ten westen van Nieuwe Wetering en is de bovengrondse oplossing waarin maximaal rekening wordt gehouden met inwoners. De ministers hebben toegezegd dat er bij Rijpwetering een extra kilometer ondergronds wordt aangelegd. De ondergrondse verbinding krijgt hierdoor een lengte van ongeveer twee kilometer en komt ten noorden van de Lange Dwarsweg weer bovengronds. Deze extra kilometer is noodzakelijk omdat er op dat tracé ook gasverbindingen liggen. Vanaf de Lange Dwarsweg loopt de bovengrondse hoogspanningsleiding in een rechte lijn naar de ringvaart. Tussen de Moppemolen en de waterzuiveringsinstallatie wordt deze overgestoken met twee extra hoge masten voor de nodige doorvaarhoogte.

Compensatie
“Kijk, als de ministers bij hun standpunt blijven, dan is dat natuurlijk erg spijtig. Daarom hebben we de ministers ook met klem om compensatie gevraagd. Daar hebben onze inwoners recht op. Daarbij denken wij aan onder meer extra afscherming van geluid bij de HSL/A4 en/of substantieel extra groen bij Nieuwe Wetering en Rijpwetering. Minister Schultz heeft in het gesprek aangegeven met aandacht te kijken hoe ze hieraan tegemoet kan komen” vervolgt Jan Uit den Boogaard.

Brief aan kamer
De gemeente heeft ook bedongen dat in de brief die naar aanleiding van dit gesprek naar de kamer wordt gestuurd, duidelijk wordt opgenomen dat de gemeente vast blijft houden aan een ondergronds tracé en dat de argumenten daarvoor ook vermeld worden in de brief. Uit den Boogaard: “Wij waren verheugd te horen dat de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, mevrouw L. Spies, geheel op dezelfde lijn zit als wij.”

Hoe nu verder?
Het ministerie heeft aangegeven dat er aan het eind van het jaar voorlichtingsbijeenkomsten komen over het nieuwe tracé. De gemeente heeft de ministers dringend gevraagd om op deze avonden zelf uitleg te komen geven. Het ontwerp tracébesluit zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 ter inzage worden gelegd. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. “Wij zullen samen met de raad bekijken of we een zienswijze indienen”, eindigt de wethouder.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Hoogspanningsverbinding Kaag en Braassem deels ondergronds

De nieuwe hoogspanningskabel ‘Randstad 380kV’ zal in de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem slechts voor een klein deel ondergronds lopen. De bovengrondse verbinding zal echter op ruim voldoende afstand van het dorp Nieuwe Wetering komen.

Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) met burgermeester Van der Velde-Menting en wethouder Uit den Boogaard van de gemeente Kaag en Braassem afgelopen week besproken. Hierbij ging het vooral om het uitwisselen van argumenten over het tracé. De nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad is nodig om de elektriciteitsvoorziening in de Randstad veilig te stellen.

Deels ondergronds

Om tegemoet te komen aan de zorgen van de mensen in het gebied over het magneetveld van de ondergrondse verbinding, wordt die ter hoogte van Rijpwetering extra diep aangelegd. Boven de grond is dan geen magneetveld meer aanwezig. Vanwege technische beperkingen kan er maximaal 20 kilometer van de totale nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad ondergronds worden aangelegd. Minister Verhagen kiest voor een tracé dat het minst overlast voor omwonenden betekent.

Bestuurlijke afstemming

Eind oktober maakt minister Verhagen samen met de minister van Infrastructuur en Milieu een keuze voor het definitieve tracé. Op 28 oktober vindt bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Kaag en Braassem, Haarlemmermeer en de provincies. Dan wordt er gezamenlijk gekeken naar de meest optimale oplossing voor een bovengronds tracé ten westen van Nieuwe Wetering en de ondergrondse kruising van Rijpwetering. Daarna volgen informatieavonden voor burgers.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Verhoging Meerbrug Nieuwe Wetering

Het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten de Meerbrug over de Ringvaart bij Vredeburg te verhogen tot een doorvaarthoogte van 140 centimeter. Vorig jaar had het college al besloten de brug te vernieuwen, maar toen nog met de huidige doorvaarthoogte van 75 centimeter. De huidige brug is versleten en hard aan vervanging toe. De vervanging van de brug gebeurt in 2012.

Hogere brug
Op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem en een aantal belangenverenigingen voor de pleziervaart, is nader onderzocht of de doorvaarthoogte alsnog kon worden aangepast naar 1.40 meter, zodat sloepen bijvoorbeeld er wel onder door kunnen varen zonder dat de brug open hoeft te gaan.

Kosten
De gemeente Haarlemmermeer is eigenaar van de Meerbrug, en neemt de kosten voor de vervanging van de Meerbrug met de oude hoogte van naar schatting € 2.300.000 (exclusief BTW) voor zijn rekening. Daar zit een bijdrage bij van €150.000 die scheepswerf Royal Van Lent betaalt voor de verbreding van de doorvaart naar 14 meter. Deze doorgang heeft Van Lent nodig voor bredere jachten en moet in juni 2012 mogelijk zijn.

Extra kosten
De gemeente Haarlemmermeer heeft meegewerkt aan de verhoging naar 1.40 meter, maar heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat andere partijen de extra kosten voor hun rekening nemen. Aan deze voorwaarde is nu vrijwel voldaan. De extra kosten voor de verhoging van de brug naar 1,40 meter bedragen naar schatting ⬠400.000. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland (€ 150.000), de provincie Noord-Holland (€ 130.000), de gemeente Kaag en Braassem (€ 50.000) en een subsidie van het Regionale Investeringsfonds Holland-Rijnland van € 70.000. Als de bijdrage van het Regionale Investeringsfonds Holland-Rijnland onvoldoende mocht zijn, dan leggen de gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer ieder het verschil voor de helft bij.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Informatieavond op 28 september in Roelofarendsveen

Op woensdag 28 september 2011 is er een inloopavond waarbij de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur & Milieu (I&M) samen met TenneT de verschillende alternatieven presenteren voor het gedeelte van het tracé dat zich bevindt tussen Rijpwetering en de Zuidrand van Nieuw-Vennep. U kunt op deze avond vragen stellen en informatie krijgen over de alternatieven in dit gebied. Dit gebied is aangegeven met het gearceerde gedeelte in het kaartje van de kennisgeving.

Programma
De informatieavond is op woensdag 28 september 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Medewerkers van EL&I, I&M en TenneT zijn daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Er is geen centraal moment met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en de diverse medewerkers spreken. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Negatief zwemadvies Julianalaan Kaag

Bij de zwemlocatie Julianalaan op Kaag is de bacterie Intestinale Enterococcen aangetroffen. Deze bacterie kan binnen 12 uur na het zwemmen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, koorts en oorontsteking. Zwemmers die gezondheidsklachten hebben wordt geadviseerd contact te zoeken met hun (huis)arts.

Actuele maatregelen vindt u op de website Provincie Zuid-Holland.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

College bezoekt Kaag

Het college van B&W bezoekt alle 11 dorpen in het jaar 2011. Op 13 september gaat het college naar Kaag. Het college brengt in de middag een bezoek aan Zeilmakerij Verhaar, Bezinningscentrum De Stal, treedt in contact met de dorpsraad en sluit de avond af met een inloopspreekuur voor alle inwoners van Kaag.

Het is al eerder gezegd, 2011 is een jaar waarin veel gebeurt in de gemeente Kaag en Braassem. De gemeentelijke visie voor de komende jaren wordt ontwikkeld en daar komt veel bij kijken. Daar heeft u vast ideeën bij voor uw dorp, of misschien wilt u wel een kleiner onderwerp bekend maken bij het gemeentebestuur. Zaken die goed gaan in Kaag of beter kunnen. Kom dan 13 september!

Het bestuur van de gemeente is, naast een bestuur dat de toekomst uitzet, natuurlijk ook een dagelijks bestuur. Daarom komen de burgemeester en wethouders graag met u in contact om alledaagse én visionaire wetenswaardigheden, zorgen en ideeën over uw dorp van ú te horen. Ook geven zij graag hun toelichtingen.

Alle 11 dorpen binnen Kaag en Braassem worden in 2011 bezocht. Na de zomervakantie staat Kaag op 13 september op de agenda. U bent van harte welkom op het inloopspreekuur vanaf 19.30 uur bij Hotel Orion, Julianalaan 19 te Kaag.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

CDA: 380kV Leiding Nieuwe Wetering ondergronds

De CDA Statenfractie heeft het provinciebestuur gevraagd naar de mogelijkheden om te voorkomen dat de 380 kV leiding bij Nieuwe Wetering bovengronds wordt aangelegd in plaats van de eerder toegezegde ondergrondse aanleg.

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) liet onlangs weten dat het tracé van de noordring van de 380 kV leiding vanwege de belangen van Schiphol zal worden verlegd naar de westkant van Hoofddorp en dat dit tracé ondergronds zal worden aangelegd. Om dit te kunnen realiseren komt de minister terug op eerdere besluitvorming om de leiding ter hoogte van Nieuwe Wetering in het Groene Hart ondergronds aan te leggen. De Tweede Kamer steunt de minister in zijn plannen.

CDA Statenleden Ton van der Stoep en Govert Veldhuijzen vragen het College van GS naar de mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkelingen af te wenden. Ton van der Stoep: ¨Bij mijn bezoek aan Nieuwe Wetering kwam duidelijk naar voren dat het voor de inwoners onbegrijpelijk is dat het eerder genomen besluit tot ondergrondse aanleg wordt herroepen en dat het voor het Groene Hart onwenselijk is dat de leiding bovengronds wordt aangelegd. Het CDA wil dan ook dat het provinciebestuur al het mogelijke in het werk stelt om ondergrondse aanleg van de leiding te bewerkstelligen en de bewoners van Nieuwe Wetering op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.¨

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

SP laat Nieuwe Wetering vallen

Woensdag 3 augustus bracht een delegatie van de SP een bezoek aan de dorpsraad in Nieuwe Wetering. Op de webblog van Paul Jansen (2e kamerlid voor de SP) staat te lezen dat de SP zich niet meer inzet voor de ondergrondse aanleg van de 380kV verbinding door Nieuwe Wetering.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Meerbrug per 21 juni afgesloten voor spoedreparatie

De afgelopen weken is de Meerbrug bij Nieuwe Wetering aan een grondige inspectie onderworpen, waaronder ook een inspectie door duikers. Uit het onderzoek is gebleken dat de brug met spoed gerepareerd moet worden. Er zit speling in de aansluiting tussen het gemetselde middensteunpunt en de houten funderingspalen. Dit moet snel ongedaan gemaakt worden.

Vanwege de veiligheid wordt de brug vanaf aanstaande dinsdag 21 juni volledig afgesloten. Omdat de aannemer de reparatie moet voorbereiden en eerst voorbereidend werk gaat doen, kan de reparatie bij de brug zelf pas starten op 6 juli. De werkzaamheden zullen dan nog ongeveer een week duren. De brug is daarom vanaf dinsdag 21 juni voor een periode van ongeveer een maand buiten gebruik.

Tijdens de afsluiting zet de gemeente Haarlemmermeer een pontje in voor fietsers en voetgangers. Dit pontje vaart de eerste week op dezelfde tijden als waarop de brug open en dicht ging, namelijk door de weeks van 6.00 uur tot 22.00 uur, op zaterdagen van 7.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 9.00 tot 21.00 uur. Na de eerste week evalueert de gemeente de vaartijden van het pontje. Voor het autoverkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via Weteringbrug.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie of tijdens de werkzaamheden vragen hebben dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer via 0900-1852 of per mail via beheer.gebied6@haarlemmermeer.nl met de projectleider, de heer Nico Koomen.

Tijdens de reparatie van de oude brug, gaan de voorbereidingen voor de nieuwe brug gewoon door.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kaags Muziekfestival: Muziek op en bij eiland

Zoals altijd wordt op de 1e zondag van juli (dit jaar 3 juli) op en bij het pittoreske eiland Kaag het gratis toegankelijke Kaags Muziekfestival georganiseerd. Gedurende zondagmiddag vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur zullen ca. 15 bands hun repertoire ten gehore brengen. Op straat, op het water, op de terrassen van de horecagelegenheden en bij restaurant Kaagzicht in Buitenkaag, kunt u luisteren naar en mee swingen op allerlei soorten muziek. Voor elk wat wils: van jazz tot rock, van blues tot klassiek.

De toegang is overal gratis (excl. overtocht pont).

Dit jaar voor de 11de keer.

Bij de volgende bedrijven kunt u de deelnemende bands bezoeken:

Al bij het betreden van het eiland staat U vast en zeker stil bij de groep levende standbeelden.

Meer informatie kunt u vinden op www.kaagsmuziekfestival.nl/.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Advertentieblok